O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Qershorit/ 2021

 

 VITI -I-rë, 

     Nr.                 Lëndët me shkrim                                                                Prof. i lëndes                        ora

1

Kur’an

14.06.2021

Dr.  Fidan  Xhelili

13:30

2

Hyrje në shkencat e Kur’anit

17.06.2021

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

3

Akaid

30.06.2021

Dr.Bahri  Hoxha

10:00

4

Terminologjia e shkencës së Hadithit

15.06.2021

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

10:00

5

Fikh

12.07.2021

Dr.Ilmije  Kuqi

11:00

6

Gjuhë arabe

23.06.2021

Mr. Besim Mehmeti

13:30

7

Gjuhë shqipe

22.06.2021

Dr. Nexhmije Kastrati

13:00

8

Stili i shkrimit akademik

25.06.2021

Dr. Hysen  Matoshi

10:00

9

Gjuhë angleze-Elementery

29.06.2021

Prof. Besa  Ismaili

11:00

10

Islami dhe Evropa

21.06.2021

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

11.

Historia e së drejtës së Sheriatit

28.06.2021

Dr.Ajni Sinani

11:00

12

Gjuhë turke

07.07.2021

Dr.Selim Selimi

13:00

 

VITI -II-të

     Nr.                 Lëndët me shkrim                                                                Prof. i lëndes                        ora

1

Kur’an

21.06.2021

Dr.Fidan Xhelili

10:00

2

Komentimi tematik i Kur’anit

23.06.2021

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

11:00

3

Akaid

30.06.2021

Dr.Bahri   Hoxha

11:15

4

Hadith

17.06.2021

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

5

Fikh

28.06.2021

Dr. Ajni Sinani

12:00

6

Gjuhë arabe

14.06.2021

Mr. Sumeja  Jonuzi

11:00

7

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

29.06.2021

Mr. Besa Ismaili

12:00

8

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

29.06.2021

Mr.Besa  Ismaili

13:30

9

Letërsi shqipe

25.06.2021

Prof.Dr. Hysen Matoshi

11:00

10

Sire- Periudha Mekase

15.06.2021

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

11:00

11

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

18.06.2021

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

10:00

12

Dave

05.07.2021

Dr.Sedat  Islami

13:30


 

VITI  -III-të

     Nr.                 Lëndët me shkrim                                                                Prof. i lëndes                        ora

1

Kur’an

16.06.2021

Hfz.Dr. Safet Hoxha

10:00

2

Studime analitike rreth teksteve te tefsirave

21.06.2021

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

11:00

3

Akaid

14.06.2021

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

12:00

4

Hadith

06.07.2021

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

11:00

5

Fikh –E Drejta Civile Islame

28.06.2021

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

11:00

6

Gjuhë arabe

24.06.2021

Mr. Sumeja  Jonuzi

11:00

7

Sire- Periudha  Medinase

22.06.2021

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

11:00

8

E Drejta Civile

09.07.2021

Mr. Vedat  Shabani

10:00

9

Sociologji

12.07.2021

Mr. Mustafë  Gara

11:00

10

Ekonomi Islame

01.07.2021

Dr.Islam Hasani

13:00

11

Pedagogji

07.07.2021

Dr.Januz Dervodelli

11:00

12

Usuli- Fikh

17.06.2021

Dr.Ajni Sinani

11:00

 

                                                            VITI -IV-të

            Nr.                 Lëndët me shkrim                                                                Prof. i lëndes                        ora

1

Kur’an

16.06.2021

Hfz.Dr. Safet Hoxha

11:00

2

Tefsir

24.06.2021

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

3

Akaid

17.06.2021

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

4

Hadith

08.07.2021

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

11:00

5

Fikh

28.06.2021

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

12:30

6

Gjuhë arabe

21.06.2021

Prof. Fadil  Hasani

13:00

7

Histori e religjioneve

14.06.2021

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

11:00

8

Qytetërim Islam

02.07.2021

Dr. Sadik Mehmeti

13:30

9

Misticizmi

22.06.2021

Dr. Valon Myrta

12:00

10

Bazat e Komunikimit -IV-

06.07.2021

Dr.Rexhep Suma

12:00

11

Gruaja dhe shoqëria

30.06.2021

Dr. Sadat  Islami

14:00

12

Objektivat e të Drejtës Islame

23.06.2021

Dr. Valon Myrta

13:00

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 01.06.2021, deri më: 10.06.2021.

* Provimet fillojnë më: 14.06.2021 .

* Studentët (e rregullt), fillimisht duhet të marrin nënshkrimet e pastaj të paraqesin provimet.

* Paraqitja e provimit është 1€ (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.