FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME – PRISHTINË


 


ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021


 


(Niveli Master, SEMESTRI II-të)


 


 


Lëndët / Ditët


 


E Hënë


 


E Martë

1. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë(Obligative) 


 


1330/1545


(F.R) (2+1)


2. Zhvillimi i Shkencave te Hadithit ne Evrope


 (Obligative) 


 


 1600/1815

(S.O) (2+1)


3. Sfidat Evropiane te ligjit Islam


 (Zgjedhore)  


 1500/1715

(Sh.K) (2+1)


 


4. Zhvillimi i kulture Islame ne Ballakn


 (Zgjedhore) 


 


1500/1715


(R.Z) (2+1)