O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Tetorit/ 2021

 VITI  I  -I-rë,

  Nr.              Lëndët                                              me shkrim            Prof. i lëndes                   ora   

1Kur’an25.10.2021Dr.Fidan  Xhelili14:00
2Hyrje në shkencat e Kur’anit26.10.2021Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti13:00
3Akaid01.11.2021Dr. Bahri  Hoxha13:00
4Terminologjia e shkencës së Hadithit27.10.2021Prof.asc.dr. Sulejman Osmani13:00
5Fikh04.11.2021Dr.Ilmije  Kuqi13:30
6Gjuhë arabe28.10.2021Mr. Besim Mehmeti14:00
7Gjuhë shqipe30.10.2021Dr.Nexhmije Kastrati10:00
8Stili i shkrimit akademik29.10.2021Dr. Hysen  Matoshi11:00
9Gjuhë angleze-Elementery03.11.2021Prof. Besa  Ismaili11:00
10Islami dhe Evropa05.11.2021Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi10:00
11.Historia e së drejtës së Sheriatit02.11.2021Dr.Ajni Sinani13:00
12Gjuhë turke08.11.2021Mr.Selim Selimi14:00

VITI  I  -II-të

  Nr.             Lëndët                                             me shkrim            Prof i Lëndes                 ora   

1Kur’an28.10.2021Dr.Fidan  Xhelili11:00
2Komentimi tematik i Kur’anit26.10.2021Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti14:00
3Akaid01.11.2021Dr. Bahri  Hoxha10:00
4Hadith27.10.2021Prof.asc.dr. Sulejman Osmani14:00
5Fikh02.11.2021Dr. Ajni Sinani12:00
6Gjuhë arabe30.10.2021Mr. Sumeja  Jonuzi10:00
7Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-03.11.2021Mr. Besa Ismaili13:00
8Gjuhë angleze- Intermediate –III-03.11.2021Mr.Besa  Ismaili14:00
9Letërsi shqipe29.10.2021Prof.Dr. Hysen Matoshi10:00
10Sire- Periudha Mekase04.11.2021Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi13:00
11Filozofi e Përgjithshme dhe Islame25.10.2021Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu13:00
12Dave05.11 2021Dr.Sedat  Islami13:30

VITI  I  -III-të.

  Nr.             Lëndët                                             me shkrim            Prof i Lëndes                 ora   

1Kur’an25.10.2021Dr. Safet Hoxha12:00
2Studime analitike rreth teksteve te tefsirave01.11.2021Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati14:00
3Akaid26.10.2021Prof.ass.dr. Zija Abdullahu14:00
4Hadith28.10.2021Prof.Ass.Dr.Musa  Vila12:00
5Fikh –E Drejta Civile Islame02.11.2021Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi 13:30
6Gjuhë arabe30.10.2021Mr. Sumeja  Jonuzi11:00
7Sire- Periudha  Medinase29.10.2021Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi10:00
8E Drejta Civile05.11:2021Mr. Vedat  Shabani10:00
9Sociologji04.11.2021Mr. Mustafë  Gara13:00
10Ekonomi Islame27.10.2021Dr.Islam Hasani14:00
11Pedagogji04.11.2021Dr.Januz Dervodelli14:00
12Usuli- Fikh03.11.2021Dr.Ajni Sinani12:00

                                                            VITI  I  -IV-të

 Nr.            Lëndët                                               me shkrim              Prof. i Lëndes             ora   

1Kur’an04.11.2021Dr. Safet Hoxha12:00
2Tefsir03.11.2021Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati11:00
3Akaid29.10.2021Prof.ass.dr. Zija Abdullahu10:00
4Hadith28.10.2021Prof.Ass.Dr. Musa Vila13:30
5Fikh02.11.2021Prof.Ass.Dr.Shefqet Krasniqi12:00
6Gjuhë arabe08.11.2021Mr. Sumeje  Jonuzi14:00
7Histori e religjioneve25.10.2021Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 13:00
8Qytetërim Islam27.10.2021Dr. Sadik Mehmeti11:00
9Misticizmi01.11.2021Dr. Valon Myrta12:00
10Bazat e Komunikimit-IV-05.11.2021Dr.Rexhep Suma10:00
11Gruja dhe shoqëria26.10.2021Dr. Sadat  Islami12:00
12Objektivat e Sheriatit01.11.2021Dr. Valon   Myrta11:00

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:20.10.2021, deri më:22.10.2021.

* Provimet fillojnë më:25.10.2021.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.   

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2021/2022

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME – PRISHTINË

(VITI I –I-rë, SEMESTRI –I-rë)

Lëndët / DitëtStatusi i lëndësNgarkue shmëriaMësimë dhënësiE hënëE martëE mërkurëE enjte
Kur’an IObligative3+2Fidan Xhelili11.00/12.30  09.00/10.30 13.00/14.30
Fikh IbadatObligative3+2Ilmije Kuqi09.00/10.3009.00 / 10.3011.00/12,30 
Gjuhë arabe IObligative3+2Besim Mehmeti13.00/14.3013.00/14.3014.45/15.30 
Gjuhë shqipeObligative2+1Melihate Zeqiri15.00 / 15.45  11.00/12,30  
Stili i shkrimit akademikZgjedhore2+0Hysen Matoshi  09.00/10.30 
Historia e së Drejtës së SheriatitZgjedhore2+1Ajni Sinani 11. 00/ 11. 4513.00/14.30 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –II-të, SEMESTRI –III-të)

Lëndët / DitëtStatusi i lëndësNgarkueshmMësimë dhënësi  E hënëE martëE mërkurëE enjte
Akaid – Koncepti i imanit dhe ringjalljaObligative2+2Bahri Hoxha  11.00/12,3013.00/14.30  
Gj. Arabe IIObligative  2+2Sumeja Jonuzi 09.00/10.3013.00/14.30 
Tefsir – Metodologjia e komentimit të Kur’anitObligative3+2Xhabir Hamiti13.00/13.45 11.00/12,3012.00/13,30
Hadith – Studime në librat e hadithitObligative3+2Sulejman Osmani 11.00/12,30 09.00/10.30 11.00/11,45
Letërsi shqipeZgjedhore2+0Hysen Matoshi09.00/10.30   
Gj. Angleze – Pre-IntermediateZgjedhore2+2Besa Ismaili09.00/10.30 09.00/10.30 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –III-të, SEMESTRI –V-të)

Lëndët / DitëtStatusi i lëndësNgarkue shmëriaMësimdhënësi  E hënëE martëE mërkurëE enjte
Kur’an III  Obligative3+3Safet Hoxha09.00/10.3011.00 / 12.30 09.00 / 10.30
Studime analitike rreth teksteve të tefsireveObligative  3+2Lulzim Esati 09.00 / 10.30 13.00 / 13.4513.30/15.00 
Kritika në hadithObligative3+3Musa Vila11.00/12.30  11.00/12.30 13.00/14.30
Sire – Periudha medinase e shpalljes dhe sfidat e rejaObligative2+1Fahrush Rexhepi  11.00 / 13.15 
E Drejta Civile IslameZgjedhore2+2Shefqet Krasniqi13.00/14.30 09.00/ 10.30 
E Drejta Civile  Zgjedhore2+0Vedat Shabani13.00/14.30   

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –IV-t, SEMESTRI –VII-të)

Lëndët / DitëtStatusi i lëndësNgarkue shmëriMësimë dhënësi  E hënëE martëE mërkurëE enjte
Gjuhë arabe IV  Obligative2+2Sumeja Jonuzi 11.00/12.30 13.00/14.30
Akaid – Studim  krahasimtar i feveObligative  3+2Zija Abdullahu11.00/12.3009.00 / 10.3011.00/11.45 
Qytetërim IslamObligative2+0  Sadik Mehmeti  09.00 / 10.30 
Histori e religjioneveObligative2+1Fahrush Rexhepi   11.00/12.30
MisticizmiZgjedhore2+0Valon Myrta13.00/14.30   
Gruaja dhe shoqëria  Zgjedhore2+0Sadat Islami 13.00/14.30  

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme

A f a t i  i  Shtatorit/ 2021