FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME – PRISHTINË

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021

 

(VITI I –I-rë, SEMESTRI –II-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E

hënë

E

martë

E mërkurë

E

enjte

Tefsir  – Studime mbi Kur’anin

Obligative

3+3

Xhabir Hamiti

09.00/10.30

09.00/10.30

 

09.00/10.30

 

Hadith  – Terminologjia e hadithit

Obligative

3+3

Sulejman Osmani

 

11.00/12.30

09.00/10.30

11.00/12,30

Akaid  – Besimi në kushtet e Imanit

Obligative

3+2

Bahri Hoxha

11.00/12.30

 

13.30/15.45

 

Gj. Angleze – Elementary

Obligative

2+2

Besa Ismaili

 

12.45/14.15

11.00/13.15

 

Islami dhe Evropa

Zgjedhore

2+0

Fahrush Rexhepi

13.00/14.30

 

 

 

Gj. Turke

 

Zgjedhore

2+0

Selim Selimi

 

 

 

13.00/14.30

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

 

 (VITI I –II-të, SEMESTRI –IV-t)

 

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkueshm

Mësimë

dhënësi

 

E

hënë

E

martë

E mërkurë

E

enjte

Kur’an II

Obligative

3+3

Fidan Xhelili

 

09.00/10.30

 

 

11.00/12.30

13.00/14.30

Hyrje në filozofi të përgjithshme dhe atë Islame

Obligative

 

2+1

Zija Abdullahu

13.00/14.30

13.00/13.45

 

 

Sire – Periudha mekase

Obligative

2+1

Fahrush Rexhepi

 

 

 

11.00/13.15

 

E Drejta Familjare në Islam

Obligative

2+2

Ajni Sinani

 

 

11.00/12.30

 

09.00/10,30

Dave

Zgjedhore

2+0

Sedat Islami

 

09.00/10.30

 

 

 

Gj. Angleze – Intermediate

 

Zgjedhore

2+1

Besa Ismaili

 

 

09.00/10.30

13.30/14.15

 


P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

 

(VITI I –III-të, SEMESTRI –VI-të)

     

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimdhënësi

 

E

hënë

E

martë

E mërkurë

E

enjte

Ekonomi Islame

 

Obligative

2+1

Islam Hasani

13.00/15.15

 

 

 

Akaid – Shkollat dhe sektet Islame

Obligative

 

3+2

Zija Abdullahu

11.00/12.30

11.00/11.45

 

13.00/14.30

 

 

Gjuhë arabe –III- Sintaksë dhe konverzacion

Obligative

3+2

Sumeja Januzi Xani

09.00/10.30

 

09.00/10.30

11.00/11.45

 

Usuli-Fik’h – Bazat e së Drejtës Islame

Obligative

2+2

Ajni Sinani

 

09.00/10.30

 

12.00/13.30

Sociologji

 

Zgjedhore

2+0

Mustafa Gara

 

13.00/14.30

 

 

Pedagogji

 

Zgjedhore

2+0

Januz Dervodeli

 

 

 

10.00/11.30

 

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme

 

 (VITI I –IV-t, SEMESTRI –VIII-të)

 

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkueshm

Mësimë

dhënësi

 

E

hënë

E

martë

E mërkurë

E

enjte

Kuran IV

Obligative

3+3

Safet Hoxha

0900 / 1030

 

09.00 / 10.30

 

 

 

0900 / 1030

 

Fikh – E Drejta Penale

Obligative

 

3+2

Shefqet Krasniqi

13.00/14.30

11.00/12.30

11.00/11.45

 

Dispozitat e hadithit

Obligative

3+3

 

Musa Vila

11.00 / 12.30

 

 

13.00/14.30

14.45/16.15

Tefsir – Komentimi tematik i Kuranit

Obligative

3+2

Lulzim Esati

 

13.00 / 14.30

 

12.00 / 12.45

11.00 / 12.30

 

Bazat e komunikimit – Komunikologji

Zgjedhore

2+0

Rexhep Suma

 

 

09.00 /10.30

 

 

Objektivat e të Drejtës Islame

Zgjedhore

2+0

Valon Myrta

 

 

13.00 / 14.30

 

 

 

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme