Prishtinë, 31.07.2023

Njoftohen të gjithë studentët e nivelit BA të cilët kanë kaluar dyfishin e kohës së përfundimit të studimeve se afati i fundit për rikthimin e statusit të studentit është data 10.10.2023.

Nëse deri më këtë datë nuk bëjnë regjistrimin e vitit aty ku kanë mbetur me provime, statusi i tyre do të ndërpritet përfundimisht dhe FSI nuk mban assnjë përgjegjësi.

Ndërsa studentë e nivelit MA të cilët kanë kaluar dyfishin e kohës, afati i fundit për përfundimin e studimeve është data 30.09.2024

Dekanati, FSI