FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
PRISHTINË
03.05.2013
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se semestri veror për vitin akademik 2012/2013 përfundon më datë: 30.05.2013
Provimet e afatit të qershorit fillojnë më datë 10.06.2013 dhe përfundojnë më datë: 30.06.2013
Afati i paraqitjes së provimeve fillon prej datës 27.05.2013 dhe përfundon më datë: 06.06.2013
Studentët e rregullt janë to obliguar që deri më datë 30.05.2013 të marrin nënshkrimet nga të gjitha lëndët e parapara me plan program, përndryshe ata studentë të cilët nuk marrin nënshkrimet nuk mund t’i nënshtrohen provimeve në ato lëndë që nuk kanë nënshkrime.
Gjithashtu studentët e rregullt janë të obliguar që më së largu deri më datë 30.05.2013 ta vërtetojnë semestrit dimëror (I,III,V,VII) te sekretari i Fakultetit.
Semestri nuk mund të vërtetohet nëse në index mungojnë dy e më shumë nënshkrime, dhe si rezultat i mos vërtetimit të semestrit studenti nuk mund t’i paraqes provimet në afatin e qershorit.
Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit veror (II,IV,VI,VIII).

DEKANATI