Fakultetit të Studimeve Islame shpall

K O N K U R S

(Për afatin e dytë)

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2014/2015.  

Të drejtë konkurrimi në FSI kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses medresenë ose ndonjë shkollë  tjetër të mesme të përgjithshme dhe e kanë diplomën për shkollimin e kryer.

Në FSI mund të pranohen edhe studentë nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT.

Kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë Kosovës, me rastin e paraqitjes së dokumenteve, duhet t’i kenë nostrifikuar ato.(njohja/nostrifikimi bëhet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë).

 

AFATI I KONKURSIT

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve në FSI orari do të jetë si në vijim:

 1. Paraqitja e dokumenteve zgjat prej datës 16. 09. 2014 deri më 24. 09. 2014 (dokumentet pranohen gjatë ditëve të punës prej orës 10.00 deri në orën 15.00).

 

Kandidatët e interesuar për studime në FSI duhet të sjellin:

 

 1. Certifikatën e lindjes (në origjinal),
 2. Dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme (origjinal),
 3. Diplomën e kryerjes së shkollës së mesme ose dëftesën e maturës, nëse ka pasur provim të maturës (origjinal),
 4. Kopjen e letërnjoftimit,
 5. Fletëparaqitja e plotësuar e cila merret te referenti i FSI-së,
 6. Pagesën prej 5 € në bankën “TEB” (Pagesë për aplikim në FSI),
 7. Vendimi mbi njohjen e shkollimit jashtë vendit (nostrifikimi),

 

 

 1. Provimi pranues do të mbahet më datë 25. 09. 2014, në ora 12.00
 2. Shpallja e rezultateve të provimit pranues do të bëhet më datë 26. 09. 2014 në web-faqen e FSI-së (www.fsi92.net) si dhe në objektin e Fakultetit.
 3. Regjistrimi i kandidatëve të pranuar në FSI do të bëhet prej datës 29. 09. 2014 deri më datë 02. 10. 2014

Regjistrim të kandidatëve jashtë këtij afati nuk do të ketë, prandaj luten kandidatët e pranuar që t’i përmbahen afatit të lartcekur.

 

E DREJTA E ANKESËS DHE AFATI PËR ANKESË

 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar mund t’i paraqesin ankesë dekanatit të Fakultetit më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati ankesat nuk pranohen.

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, mund t’i tërheqin dokumentet e tyre nga data 09. 09. 2014 deri më datë 02. 10. 2014

 

Kandidatët e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

1. Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

2. Dy fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave

për dokumente personale.

3. Pagesa për një semestër në lartësi prej 50 € për studentët e rregullta, respektivisht

100 € për studentët me korrespondencë.

Pagesa bëhet në bankën TEB

 

Vërteton:

Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi, dekan