– Të krijoj kushte për zhvillimin e kuadrove shkencore-mësimore;

– Të krijoj kushtet për hartimin e literaturës shkencore mësimore dhe botimin e tyre për nevojat e mësimit;

– Të zhvillojë kushte për mësimdhënie dhe nxënie cilësore dhe për predikime fetare në institucione të ndryshme islame në Kosovë dhe jashtë vendit;

– Të ofrojë shërbime profesionale e shkencore organeve dhe institucioneve të Bashkësisë Islame dhe institucioneve të tjera ne Kosove dhe jashte saj;

– Të zhvillojë bashkëpunim me fakultetet simotra islame dhe me institucione e me asociacione të tjera shkencore-arsimore ndërkombëtare dhe në vend.