Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, i akredituar më datë 06.07.2012 nga Agjencia e
Akreditimit e Kosovës, shpall konkurs plotësues për regjistrimin e studentëve në vitin e
parë për vitin akademik 2012/2013.

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar medresenë ose
ndonjë shkollë tjetër të mesme të përgjithshme brenda dhe jashtë vendit.

Kandidatët c intcresuar për studime në FSI duhet të sjcllin:

1.  Diplomën e shkollës së mesme, në origjinal

2.  Dëftesat e shkollës së mesme, në origjinal

3.  Certifikatën e lindjes, në origjinal

4.  Certifikatën shëndetësore, në origjinal

5.  Kopjen e ID kartës,

6.  Flctëpagesën (10 euro) nga banka “TEB”

Konkursi mbetet i hapur nga data 18.09.2012 deri më datën 24.09.2012. Dokumentet
dorëzohen të sekretari i FSI-së çdo ditë pune prcj orës 10.00 deri në ora 14.00.

Provimi pranues për të gjithë kandidatët mbahct më datën 25.09.2012 në ora 11.00 në
lokalet e Fakultetit të Studimcve Islame të Prishtinës.

Shpallja e rezultatevc të provimh pranucs do të bëhet më datë 26.09.2012 në ora: 13.30

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet më datë 27.09.2012 prej orës: 10.00 deri në
ora: 14.00.

Kandidatët e pranuar për regjistrim duhet të paraqcsin:

1.   Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret mc rastin e regjistrimit,

2.   Tri fotografi (formati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave
për dokumente personale.

3.   Pagcsa për një semestër në lartësi prej 50 € për studentët e rregullta, respektivisht
100 € për studentët me korrespondencë.

Pagesa bëhet në bankën TEB

Verteton:

Prof. Dr. Qazim Qazimi, dekan

Shikoni shpalljen origjinale!