FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
PRISHTINË
27.09.2012

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: AKAID –IV– se provimi është shty për datën: 02.10.2012 duke filluar nga ora 10.00

Prof. i lëndës