Prishtinë, 06.11.2018

Sot, më datë 06.11.2018, kandidatja Desara VATHAJ, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, mbrojti temën e masterit me titull: “Biografia e Muhamedit a.s. ne studimet e orientalisteve”.

Anëtar të komisionit ishin:
1.    Prof. Asoc. Dr. Fahrush Rexhepi, anetar
2.    Prof. Asoc. Dr. Sulejman Osmani, anetar
3.    3. Prof. Ass. Dr. Xhabir Hamiti, anetar
Fillimisht, kryetari i komisionit, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, lexoi raportin e komisionit vlerësues të temës së paraqitur nga kandidatja: Desara Vathaj.
Ne vazhdim fjala ju dha kandidates që të bëjë prezantimin e punimit të masterit në pika të shkurtëra.
Pas perfundimit të elaborimit nga ana e kandidates komisioni parashtroi disa pyetje për kandidaten dhe në fund e vlerësoni me vlerësim të shkëlqyer.

{gallery}desara{/gallery}