Lista e studentëve të diplomuar pranë Fakultetit të Studimeve Islame-Prishtinë

Nr. Emri dhe mbiemri: Emri i temës së diplomës: Data e diplomimit: Lënda:
Sadik S. MEHMETI “Thirrja islame- roli dhe mjetet e saj” 03.07.1997 DA’VE
Zaim QAFLESHI
Mujdin Xh. MILAIMI “ Shkaqet e shpalljes dhe të zbritjes së disa ajeteve kur’anore” 06.10.1997 TEFSIR
Xhafer B. FEJZIU Nes’hi në Kur’an 07.10.1997 TEFSIR
Flamur I. SOFIU “ Farzi si dispozitë obligative” 08.10.1997 USULI – FIK’H
Vahidin S. BEHLULI “ Zekati i të mbjellave dhe frutave” 19.11.1997 FIK’H
Ali S. VEZAJ “ Sihri ( magjia), Xhinët dhe Bestytnitë” 02.11.1998 TEFSIR
Zekerija BAJRAMI “ Roli dhe vendi i mu’tezilëve në Islam” 17.02.2000 AKAID
Nexhmedin A. ADEMI “ Përparësitë e mësimeve të ehli sunnetit ndaj mësimeve të shkollës mu’tezile dhe havarixhe” 21.06.2000 AKAID
Idriz XHIGOLLI “ Kushtet e Buhariut dhe Muslimit ne sahihet e tyre 26.06.2000 HADITH
Xhafer NEBIHU “ Gazi Mehmet Pasha dhe disa objekte që ai i themeloi” 06.11.2000 H.K.C. ISLAM
Murat R. HYSEINI “ Krijimi i tokës në dritën e Kur’anit dhe të shkencës” 15.11.2000 TEFSIR
Shaban IDRIZI “ Rrëfimet kur’anore dhe porositë e tyre” 01.02.2001 TEFSIR
Pleurat R. KRASNIQI “ Aspekte nga dita e gjykimit” 18.06.2001 AKAID
Nexhmedin DËRNJANI “ Ndikimi i disa faktorëve në përhapjen e kulturës dhe civilizimit Islam në trojet shqiptare” 09.07.2001 H.K.C. ISLAM
Suad UKOSHATA “ Institucioni i vakëfit dhe gjendja e tij në Bashkësinë Islame të Malit të Zi” 23.10.2001 DA’VE
Rifat JUSUFI “ Lufta e Bedrit- betejë vendimtare për Islamin” 24.10.2001 SIREH
Nail SINANI “ Xhihadi në mes të kuptuarit Islam dhe atij perëndimorë” 30.01.2002 TEFSIR
Artan H. ZEKAJ “ Namazi me xhematë” 14.03.2002 HADITH
Xhelile B. JANJEVA “ Abortimi” 17.03.2002 FIK’H
Skender T. BAFTIU “ Kontributi i dijetarëve shqiptar në shkencën e tefsirit” 20.05.2002 TEFSIR
Islam E. HASANAJ “ Qëndrimi i disa orientalistëve rreth hadithit” 12.06.2002 HADITH
Hatixhe Z. AHMETI “Të drejtat e femrës në dritën e Kur’anit dhe Sunetit” 19.06.2002 TEFSIR
Eset A. BAJRAKTARI “ Përkthimet e Kur’anit në gjuhë shqipe” 25.06.2002 TEFSIR
Fatima Muhammed Ahmed Hyseyn “Aspekte të besimit hebreit” 01.07.2002 AKAID
Shasivar I. KRASNIQI “ Disa argumente të cilat flasin për ekzistimin e Allahut xh.sh.” 03.07.2002 AKAID
Orhan BISLIMAJ “ Parimet akaidologjike të Ebu Hanifes në vepren e tij –el-Fik’hul Ekber” 10.07.2002 AKAID
Zaim A. HAXHAJ “ Kur’ani dhe urtësia e zbritjes së tij në mënyrë graduale” 24.10.2002 TEFSIR
Muslim Q. QAZIMI “ Mrekullitë kur’anore” 04.11.2002 TEFSIR
Semir A. EMINI “ Israilijatet në Tefsir” 29.04.2003 TEFSIR
Refik R. GËRBESHI “ Krijimi i njeriut sipas Islamit dhe paqëndrueshmëria e evolucionit” 13.06.2003 AKAID
Berat H. BAJRAMI “ Kushtet paraprake të namazit” 23.09.2003 FIK’H
Burim F. ARIFI “ En-nubuvetu, Pejgamberia” 28.01.2004 AKAID
Amir N. AHMETI “ Fillet e para të tefsirit dhe degëzimet e tij” 16.02.2004 TEFSIR
Ramadan I. UKA “ Historiku i Kur’anit gjatë periudhës së shpalljes dhe i tubimit të tij në një koleksion” 19.04.2004 TEFSIR
Besim Q. QAZIMI “ Feja- komponentë e pashmangshme e qytetërimit njerëzor” 18.05.2004 H.K.C. ISLAM
Fahri B. BAHTIRI “ Besimi tek arabët dhe rrethanat shoqërore” 20.05.2004 SIREH
Kasam S. MUHAMETI “ Llojet e ushqimeve dhe dispozitat e tyre në jurisprudencën islame” 27.05.2004 FIK’H
Bashkim SPAHIU “ Fitimi sipas sheriatit islam dhe drejtimeve tjera ekonomike” 21.06.2004 FIK’H
Kujtim BISLIMAJ “ Krijimi, jeta dhe pejgamberia e Ademit a.s. në dritën e Kur’anit” 06.07.2004 TEFSIR
Bejtullah EMINI “ Ringjallja sipas mësimeve islame” 06.07.2004 AKAID
Fatmir KRASNIQI “ Hixhreti i Pejgamberit a.s. në Medine” 08.12.2004 SIREH
Muhametali Xh. SUMA “ Ndikimi i disa metodave profetike në edukimin e fëmijëve” 09.12.2004 HADITH
Shaqir Xh. ZEQIRI “ Liria e besimit në Islam” 20.12.2004 AKAID
Arben NEZIRI “Fillimi i zbritjes së Kur’anit Muhamedit a.s. dhe rrethanat historike deri në hixhret” 05.01.2005 SIREH
Baki A. IMERI “ Fshehtësitë e shkronjave simbolike në Kur’an” 03.03.2005 TEFSIR
Afrim N. JUSUFI “ Veçoritë e Kur’anit dhe vlera e tij” 21.03.2005 TEFSIR
Sedbere R. BISLIMI “ Gratë e Pejgamberit a.s. dhe arsyeja e martesës së tij me to” 23.03.2005 HADITH
Gëzim FLUGAJ “ Kritikat e Imam Gazaliut si metodë e kërkimit dhe argumentimit të së vërtetës në raport me filozofët islam” 12.04.2005 FILOZOFI ISLAME
Ramiz BYTYQI “ Kur’ani mrekullia më e madhe e Muhamedit a.s.” 09.05.2005 TEFSIR
Sami M. JASHARI “ Lindja e Muhammedit a.s. dhe biografia e tij deri në shpallje” 07.06.2005 SIREH
Ardian HALITI “ Tregimet, shembujt dhe betimi në Kur’an” 20.06.2005 TEFSIR
Mumin SHEHU “ Vlera dhe rëndësia e diturisë nga këndvështrimi i haditheve” 21.06.2005 HADITH
Hamit N. SHABANI “ Ndikimi i besimit në mbrojtjen e mjedisit” 22.06.2005 AKAID
Xhevat FETAHI “ Metodat e komentimit tradicional dhe racional të Kur’anit” 24.06.2005 TEFSIR
Visar KOSHI “ Leximet e Kur’anit dhe mejshtria e këndimit të tij” 27.06.2005 KUR’AN
Ataulla ALIJI “ Qëndrimi i Kur’anit ndaj disa veprimeve negative të njeriut” 28.06.2005 TEFSIR
Irfan KACIQ “ Bota e robërve fisnik-Melekëve” 29.06.2005 AKAID
Driton QENGAJ “ Të tjerët për Kur’anin” 05.07.2005 TEFSIR
Sedat ISLAMI “ Islami në Brunei-Darus-selam” 05.07.2005 DA’VE
Besnik MURATI “ Bota e xhinëve në dritën e Kur’anit dhe synetit” 28.09.2005 AKAID
Osman MEHMETI “ Kutubhanet dhe roli i tyre në zhvillimin e kulturës islame në Kosovë” 30.09.2005 H.K.C. ISLAM
Armend GASHI “ Vakëfi në Kosovë” 03.10.2005 FIK’H
Bekrita HALITI “ Muhamed Abduhu, novator i komentimit të Kur’anit” 03.10.2005 TEFSIR
Emine A. VEZAJ “ Femra në burimet islame dhe roli i besimit në jetën e saj publike” 22.12.2005 AKAID
Refik  BAHTIRI “ Etapat e jetës së njeriut sipas besimit Islam” 05.01.2006 AKAID
Esma MORINA “ Lëmi i Tefsirit në faqet e revistës “Dituria Islame”” 06.02.2006 TEFSIR
Jeton BILALLI “ Koncepti i Zotit në Bibël dhe në Kur’an” 23.02.2006 AKAID
Ilire HALIMI “ Lëmi i Tefsirit në faqet e revistës “Edukata Islame”” 01.03.2006 TEFSIR
Vedat I. SHABANI “ Reforma në Tefsir” 06.04.2006 TEFSIR
Jakup VRAPÇANI “ Namazi synet i pesë kohëve dhe vlera e tij” 13.04.2006 HADITH
Fidush IBRAHIMI “ Parimet e besimit Islam- preventivë nga devijimet shoqërore” 16.05.2006 AKAID
Ardiana ALISHANI “ Sigurimi në Islam” 22.05.2006 FIK’H
Bujar  BYTYQI “ Objektet fetare islame të Malishevës dhe nëpunësit fetar” 01.06.2006 H.K.C.

ISLAM

  MALSIU “ Kontributi i disa hoxhallarëve në luftën Çlirimtare të Kosovës” 07.06.2006 SIREH
Sahiba GOGA “ Monumentet e trashëgimisë Islame të Ulqinit” 08.06.2006 H.K.C.

ISLAM

Faruk TAHIRI “ Isa a.s./ Jezusi sipas besimit Islam dhe të krishterë” 03.07.2006 AKAID
Ramadan HAJREDINOV “ Rëndësia e besimit në Allahun xh.sh dhe frytet e tij” 04.07.2006 AKAID
Mirije XHEZAIRI “ Xhamitë e Prizrenit- monumente nën përkujdesjen e institutit për mbrojtjen e monumenteve të kulturës” 10.07.2006 H.K.C.

ISLAM

Rijad SOFI “ Personaliteti i Sejjid Kutubit dhe tefsiri i tij” 12.07.2006 TEFSIR
Safet SELIMI “ Xhamia në Islam” 04.09.2006 DA’VE
Xhemush BIÇKU “ Fëmijët në Islam” 18.09.2006 DA’VE
Milazim ADILI “ Rregullat e përgjithshme për lexuesin e Kur’anit” 13.11.2006 KUR’AN
Hakif HOTI “ Lënda e Kur’anit në Takvim” 23.11.2006 TEFSIR
Burim BIBAJ “ Terrorizmi bashkëkohor dhe pasojat e tij për njerëzimin” 19.12.2006 H.K.Q.

ISLAM

Sevdair HAXHIU “ Pozita e njeriut sipas besimit islam” 21.12.2006 AKAID
Qemail SOPI “ Krijimi i njeriut sipas Kur’anit” 01.02.2007 TEFSIR
Jeton PECI “ Islami në regjionin: Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj, Drenas” 26.02.2007 DA’VE
Basri TOPALLI “ Martesa në Islam” 15.03.2007 FIK’H
Selim LUMA “ Kamata në pikëvështrimin kur’anor dhe në hadithet e Pejgamberit a.s.” 20.03.2007 TEFSIR
Ekrem HASANI “ Argumentimi i suneteve të rregullta të namazit në këndvështrimin e hadithit” 22.03.2007 HADITH
Remzi GODENI “ Jeta dhe vepra e hadithologut shqiptar AbdulKader Arnautit” 26.04.2007 HADITH
Jonuz LEKA “ Islami në Anamoravë” 03.05.2007 DA’VE
Sead FETAHI “ Hafizët më të njohur në Gostivar e rrethinë gjatë shekullit. XX-të” 09.05.2007 TEFSIR
Vahide HYSENI “ Muhamed Muteveli Sha’ravi- jeta dhe veprimtaria e tij” 15.05.2007 TEFSIR
Shpata HOTI “ Epoka e re e islamit dhe korrespondenca me perandorët dhe sundimtarët e huaj” 16.05.2007 SIREH
Naser HALIMI “ Botimet e hadithit në gjuhën shqipe-tematika dhe përmbajtja” 17.05.2007 HADITH
Omer HUDUTI “ Moskryersi i namazit sipas mendimit të dijetarëve klasik” 28.05.2007 HADITH
Kadrije DRAGUSHA “ Xhamitë monumentale të Prishtinës” 29.05.2007 H.K.C.

ISLAM

Taxhudin HAMITI “ Pikëpamjet e islamit ndaj sëmundjes dhe vdekjes” 30.05.2007 DA’VE
Fejzullah EMINI “ Mëkatet dhe llojet e tyre në besimit islam” 19.06.2007 AKAID
Sami QERIMI “ Thirrja islame- rëndësia, bazat dhe mjetet e saj” 21.06.2007 DA’VE
Mallzim ZENDELI “ Xhelaludin Es-Sujutij- komentator tradicional i Kur’anit” 26.06.2007 TEFSIR
Sehad HISENI “ Abdullah ibn Abbas dhe kontributi i tij në lëmin e tefsirit” 26.06.2007 TEFSIR
Xhevdet ISMAILI “ Festat fetare dhe rëndësia e tyre në Islam” 31.05.2007 SIREH
Besim GASHI “ Thirrësi Hasen El-Benna” 28.06.2007 DA’VE
Jasemin UKSHINI “ Shpirti në këndvështrimin kur’anor dhe filozofik” 29.06.2007 TEFSIR
Suela DIBRA “ Gjurmët e qytetërimit Islam në qytetin e Shkodrës” 02.07.2007 H.K.C.

ISLAM

Enes KOSHI “ Leximi i Kur’anit sipas rivajetit Kalun an Nafi” 05.07.2007 KUR’AN
Naim SKENDERI “ Hafiz Ismail ibn Kethir- jeta dhe vepra e tij” 05.07.2007 TEFSIR
Ganimete SHALA “ Vdekja e Pejgamberit a.s. dhimbje e madhe për myslimanët” 09.07.2007 SIREH
Dhurata HYSENI “ Femra myslimane dhe veshja e saj” 14.07.2007 FIK’H
Skender MEHMETI “ Devotshmëria sipas Kur’anit” 27.11.2007 TEFSIR
Ilmi GURRA “ Jeta dhe vepra e H. Fahri Iljazit” 29.11.2007 TEFSIR
Muzafer RAMADANI “ Metoda e thirrjes së disa pejgamberëve në rrugën e Allahut” 03.12.2007 DA’VE
Hyrije MEHMETI “ Vrasjet dhe vetëvrasjet – qëndrimi Islam ndaj tyre” 04.12.2007 TEFSIR
Selim ZEQIRI “Suneti dhe pozita e tij në Islam” 07.02.2008 HADITH
Shpend ALIU “Dashuria ndaj Pejgamberit a.s.” 24.03.2008 HADITH
Beqir THAÇI “Karta e Medinës dhe letrat kredenciale-dokumente të rëndësishme të periudhës së Muhamedit a.s. 30.04.2008 SIREH
Sebajdin KRASNIQI “Ebu Hurejre r.a. dhe Aishja r.a. si transmetues të haditheve” 15.05.2008 HADITH
Ismail NUHI “Hafizët më të njohur në Tetovë e rrethinë gjatë shekullit –XX-“ 20/05.2008 KUR’AN
Zemri Zendeli “Hafizët më të njohur të Kur’anit fisnik ne Shkup e rrethinë gjatë shekullit –XX” 22.05.2008 KUR’AN
Makbule SEGASHI “Mrekullitë e pyetjeve në Kur’an shtruar Muhamedit a.s. dhe e përgjigjeve të dhëna” 03.06.2008 Tefsir
Islam ASLLANI “Xhamitë dhe imamët e rajonit të Tetovës deri në vitin 2006” 18.06.2008 Da’ve
Sadik HOXHA “Fejesa, Martesa në Islam dhe te shqiptarët” 18.06.2008 Fik’h
Fitim BOJA “Jeta dhe veprimtaria e Myderriz Muhamed ef. Gashi” 19.06.2008 Hadith
Rexhep ISMAILI “Mbytja (vrasja) e njeriut në Islam” 23.06.2008 Fik’h
Hikmete ZENELI “Numan ibn Thabiti (Ebu Hanife)” 24.06.2008 Fik’h
Fund HOXHAJ “Islami në rrafshin e Dukagjinit” 25.06.2008 Da’ve
Rexhep VESELI “Kurbani” 30.06.2008 Fik’h
Shafi ADILI “Diversiteti njerëzor në këndvështrimin e shkencës dhe Kur’anit fisnik” 30.06.2008 Tefsir
Zekirjah TËRNAVA “Zoti në këndvështrimin e filozofëve” 02.07.2008 Filozofi islame
Lito GOGA “Toleranca-Parim shoqëror dhe kur’anor” 03.07.2008 Tefsir
Senad MAKOVIQ “Doktrina e Trinitetit-Në mes të vërtetës dhe të pavërtetës” 03.07.2008 Akaid
Fatime SALIHU “Ebu Hanife dhe pozita e tij në shkencën e hadithit” 03.07.2008 Hadith
Emine ALUSHI “Hifzi: instrument për ruajtjen e thesarit të Kur’anit” 03.07.2008 Tefsir
Arif MEMEDAJ “Roli i Takvimit në ngritjen e vetëdijes islame te besimtarët e Kosovës” 07.07.2008 Qytetërim Islam
Xhevrije DËRGUTI “Vështrimi i disa rregullave të texhvidit në formën e pyetjeve dhe përgjigjeve” 09.07.2008 Kur’an
Bejtullah VESELI “Myderriz hfz. Nexhati ef. Ahmedi (jeta dhe vepra)” 09.07.2008 Qytetërim Islam
Valbona BYTYQI “Uji në këndvështrimin e shkencës dhe Kur’anit” 14.07.2008 TEFSIR
Raimonda TAQE “Roli i fesë Islame në kulturën dhe traditën shqiptare në shek. XX” 16.10.2008 Qytetërim Islam
Kenan BAHTIRI “Metodologjia e H. Sherif Ahmetit në dispensat e akaidit” 29.10.2008 AKAID
Nebahate DASHI “Monumentet historike Islame në qytetin e Ohrit” 06.11.2008 Qytetërim Islam
Nexhat TËRNAVA “Metodat e komentimit të Kur’anit famëlartë” 06.11.2008 TEFSIR
Adem MORINA “Xhamia si institucion edukativo-arsimor (me vështrim të veçantë në Kosovë)” 12.11.2008 Qytetërim Islam
Ali SADIKU “Lënda e Kur’anit fisnik në faqen e gazetës informative islame “Hëna e Re” 1987/2008” 18.11.2008 TEFSIR
Sead LLUMNICA “Jeta dhe vepra e prof. Hasan fe. Nahit” 04.12.2008 Qytetërim Islam
Afërdita HASANI “Për një dialog në mes qytetërimeve” 17.12.2008 Qytetërim Islam
Hysni PONIKU “ Tre mufesirët e parë të Kur’anit” 23.12.2008 TEFSIR
Fehime GASHI “Agjërimi dhe dispozitat e tij në Islam” 13.01.2009 FIK’H
Arif DEMIRI “Sëmundjet e zemres sipas Kur’anit Fisnik” 11.02.2009 TEFSIR
Fetie OSMANI “Toleranca e shprehur në Kur’an” 12.02.2009 TEFSIR
Ferat SALIHU “Ixhazetlinjtë e fundit në Opojë (1876-2002)” 18.03.2009 Qytetërim Islam
Mihana GOGA “Hafëzët e Ulqinit me rrethinë” 19.03.2009 TEFSIR
Bedri HOXHA “Trajtimi i fesë në tekstet shkollore të ciklit të ulët” 23.03.2009 Qytetërim Islam
Muqereme VUNIQI-VLASHI “Historia e Jusufit a.s. në Kuranin Kerim 16.04.2009 TEFSIR
Mahmudije VLASHI “Komentimi i kaptinës en-Nur 16.04.2009 TEFSIR
Zana VEBIQ-TOTAJ “Ushqimi në këndvështrimin e Kuranit dhe të shkencës” 23.04.2009 TEFSIR
Xhemaludin KADRIU “Mbrojtja e Pejgambereve nga gabimet” 03.06.2009 AKAID
Xheladin HALILI “Mesatarja dhe lehtësimi në Kur’an” 18.06.2009 TEFSIR
Hetem DESKU “Myderriz Mulla Haxhi Zekë Berdyan” 22.06.2009 DA’VE
Eset QERIMI “Thirrja Islame” 29.06.2009 DA’VE
Nazmi KAZAZI “Detyrat e prindërve ndaj fëmijëve” 02.07.2009 FIK’H
Florim MELLOVA “Shkollat e numërimit të ajeteve të Kur’anit famëlartë” 13.07.2009 KUR’AN
Agnesa BERISHA “Mehmet Akif Ersoj-Pejani (Jeta dhe vepra 1873-1936)” 14.07.2009 QYTETËRIM ISLAM
Afërdita AVDIU “Komentimi i Kaptinës el-Fatiha sipas M. Esh-Sharaviut” 15.07.2009 TEFSIR
Nashit FERATI “Historiku i Teqes Harabati Baba në Tetovë” 15.10.2009 QYTETËRIM ISLAM
  BYTYQI “Të arriturat shkencore në driten e Kur’anit” 25.11.2009 TEFSIR
Vlora KRASNIQI “Fjalë dhe shprehje orientale në disa tekste shqipe” 07.12.2009 GJ. ARABE
Mexhide HAXHIU “ Hasan el-Basriu dhe mendimet e tij akaidologjike” 10.12.2009 AKAID
Nexhati SPAHIU “Shitblerjet e lejuara dhe të ndaluara në Islam” 14.12.2009 FIK’H
Eglantina MUÇA “Monografi e xhamive të qytetit të Tiranës” 28.12.2009 QYTETËRIM ISLAM
Sulltan HOXHA “Sofi Sinan Pasha dhe xhamija e tij në Prizren” 04.03.2010 QYTETËRIM ISLAM
Mafiz RUSTEMI “Pjesë e përkthyer nga romani “Ditët” të Taha Hysejnit” 15.03.2010 GJUHË ARABE
Lulzim KASTRATI “Martesat e ndaluara” 30.03.2010 FIK’H
Vedije SIMNICA “Lutja në Islam” 04.05.2010 DA’VE
Rejhan ISEINI “Mënyrat e thirrjes së Pejgamberit a.s në Islam” 04.05.2010 DA’VE
Ismail SEDOLLI “Të drejtat e bashkëshortëve në Islam” 06.04.2010 FIK’H
Ajnure TOPOJANI “Zekati dhe tatimi në kohën bashkëkohore” 07.05.2010 FIK’H
Melihate IMISHTI “Të drejtat dhe obligimet (obligimi i prindërve ndaj fëmijëve dhe obligimet e fëmijëve ndaj prindërve)” 11.05.2010 FIK’H
Rabije ÇALLAKU “Edukimi i fëmiut është e drejtë hyjnore” 15.06.2010 HADITH
Qemajl JASHARI “Mulla Ilaz Broja – jeta dhe vepra e tij” 30.06.2010 DAVE
Zahide ISLAMI-SMAJLI “Shkurorëzimi” 01.07.2010 FIK’H
Mejreme UKA “Xhelaludin Es-Sujutiju – jeta dhe vepra” 07.07.2010 TEFSIR
Zejnebe ADILI “Jeta dhe vepra e Sejjid Kutubit” 07.07.2010 TEFSIR
Lumnije SHALA “Veprat e mira në Kur’an” 15.07.2010 QYTETËRIM ISLAM
Sadat KOLLARI “Myderriz H. Sulejman ef. Kollari jeta dhe vepra e tij” 19.07.2010 TEFSIR
Shkëndije GASHI “Alkooli sipas Kur’anit” 20.07.2010 TEFSIR
Refik VITIA “Myderriz Ismet ef. Limani (Jeta dhe vepra)” 28.10.2010 QYTETËRIM ISLAM
Kurtish HOXHAJ “Hafizët e Prizrenit dhe të rrethinës gjatë shek. –XX-të” 09.11.2010 KUR’AN
Semire ZUBAKU “Ndarja e ajeteve dhe dallimi i tyre nga surja Ali-Imran deri te El-Murselat(sipas shkollave të numërimit të ajeteve)” 09.11.2010 KUR’AN
Rozafa ZENELI “Islami në qytetin e Shkodres” 24.11.2010 DA’VE
Muamer ELEZI “Hysein ef. Gjozo (Jeta dhe vepra)” 24.11.2010 TEFSIR
Dibran OMAJ “Ahmeditët/Kadjanitët dhe aktiviteti i tyre në vendin tonë” 06.12.2010 AKAID
Muhamedxhemil HOXHA “Fahruddin Err-Rrazi (jeta dhe vepra)” 07.12.2010 TEFSIR
Nehat HYSENI “Tallja me fenë” 08.12.2010 DA’VE
Adnan VISHI “Roli i shkaqeve të zbritjeve në të kuptuarit e ajeteve të dispozitave” 29.12.2010 TEFSIR
Pranvera HASHANI “Edukata kur’anore në driten e ajeteve të kaptinës el-Huxhurat” 16.03.2011 TEFSIR
Gëzim SHUKU “Popujt e zhdukur të përmendur në Kur’anin famëlartë dhe arsyet e shkatërrimit të tyre” 17.03.2011 TEEFSIR
Agime Sogojeva “Junus “Sabri” ef. Junusi (Jeta dhe vepra 1848-1909” 24.03.2011 QYTETËRIM ISLAM
Besim Halilaj “Zënafilla e ekzegjezës kur’anore dhe qëndrimi i komentatorëve rreth fjalëve të huaja në Kur’an” 16.05.2011 TEFSIR
Qendresa Hoti “Mësimi bashkëohor i texhvidit përmes sures el-Mulk” 17.05.2011 KUR’AN
Ryvije HOXHA-PALLQA “Metodat e reja të mësimit të texhvidit” 26.05.2011 KUR’AN
Violeta DERVISHAJ “Pozita e femrës në hadithe” 08.06.2011 HADITH
Allmir GJOKAJ “Koncepti i mëshirës “err-Rrahmetu” në Islam 10.06.2011 TEFSIR
Selver KRASNIQI “Leximi i Kur’anit sipas rivajetit të Vershit (studim i xhuzit të tridhjetë)” 11.07.2011 KUR’AN
Mesur RAMA “Përmendja e Allahut xh.sh. ذكر الله 11.07.2011 DA’VE
Besnik QERIMI “Leximi i Kur’anit sipas rivajetit të Halefit nga Imam Hamza (dallimet nga Hafsi në suren el-Bekare)” 11.07.2011 KUR’AN
Alban HOXHA “Leximi i Kur’anit sipas rivajetit të Kunbulit nga ibën Kethiri (studim i xhuzit të 30-të)” 02.11.2011 KUR’AN
Sabir SALIHU “Tradita e manifestimit të Mevludit në trevën e Opojës me rrethinë” 15.11.2011 QYTETËRIM ISLAM
Vaje KAMBERI “Kultura dhe qytetërimi Islam dje dhe sot në qytetin e Durrësit” 05.12.2011 QYTETËRIM ISLAM
Remzi HAZIRI “Muhamed Reshid Rida dhe kontributi i tij shkencën e Tefsirit” 08.12.2011 TEFSIR
Driton SALIHU “Nxjerrja e rregullave të texhvidit në Suren Jasin” 25.01.2012 KUR’AN
Ibrahim ILJAZI “Ibrahimi a.s. / Abrahami në Kur’an dhe Bibël” 06.02.2012 AKAID
Hysni BEKA “Zanafilla e shkrimit të gramatikës së gjuhës arabe dhe shkollave të saj” 28.02.2012 GJ. ARABE
Nesat RAMADANI “Krimi dhe dënimi sipas Sheriatit dhe Kodit Penal të Kosovës” 01.03.2012 FIKH
Flurim KRASNIQI “Jeta dhe vepra e mulla Destan Paçarizit” 13.03.2012 Q. ISLAM
Rukije BREGAJ “Edukimi i fëmijës në Islam” 03.04.2012 FIKH
Mithat SALIHU “Mulla Vesel Guta (jeta dhe vepra letrare)” 12.06.2012 HISTORI ISLAME
Zejnel AJUPI “Namazet nafile, dispozitat dhe aplikimi i tyre në jetën e myslimanit” 13.06.2012 FIKH
Florim NEZIRAJ “Rukja sipas Kur’anit famëlartë” 14.06.2012 TEFSIR
Mexhit REXHA “Dhjetë lexuesit më të njohur të Kur’anit në shekullin e kaluar me leximin muxhevved” 21.06.2012 KUR’AN
Fadil IDRIZI “Roli fetar dhe kombëtar i Xhamisë së Burojës (1729-2000)” 26.06.2012 Q. ISLAM
Arton ALIMI “Leksiku arab në disa segmente të gjuhës shqipe” 03.07.2012 GJUHË ARABE
Zijadin LEKA “Ulul-azmi në Kur’anin Fisnik” 05.09.2012 TEFSIR
Saide ALUSHI “Jeta dhe vepra e hadithilogut shqiptar Shejh Shuajb Arnauti 06.09.2012

+355692101893

HADITH
Nexhmedin GASHI “Kontribute për Qytetërimin Islam-shqiptar në revistën “Dituria Islame” (nr. 1-100)” 11.09.2012 Q. ISLAM
Mevlane MUSTAFI “Nevoja për besim dhe ndikimi i tij në jetë” 13.09.2012 AKAID
Muzaqete KOSUMI “Oratoria e Muhamedit a.s.” 24.29.2012 HADITH
Valon IBRAHIMI “Shpifja ndaj grave të ndershme sipas jurisprudencës Islame” 27.09.2012 FIKH
Mirzad REXHEPI “Komentimi i ajeteve el-Muteshabih (jo të qarta) në Tefsirin e ibën Kethirit 701h – 774h (1302-1373)” 04.10.2012 TEFSIR
Hafir XHYLIQI “Ndalimi i alkoolit dhe tentativa e shteteve laike për ndalimin e tij” 11.10.2012 FIKH
Bujar BERISHA “Daiu, karakteristikat dhe detyrimet e tij” 24.10.2012 DAVE
Gazmend MEHMETI “Koncepti i Mesihut/Messia në religjionet Ibrahimike” 01.11.2012 HISTORI E RELIGJIONEVE
Ibadete KUTLESHI “Musai a.s. / Moisiu sipas Biblës dhe Kur’anit” 13.11.2012 AKAID
Seid AMIDI “ Rëndësia e edukimit dhe arsimimit në Islam” 26.11.2012 Q. ISLAM
Agim RRAHIMI “Materializmi dhe qëndrimi i Islamit ndaj tij” 10.12.2012 Q. ISLAM
Fidan BILALLI “Reflektimi i durimit në Kur’anit” 12.12.2012 TEFSIR
Jahir BEQIRI “Vakfi në Islam dhe dispozitat e tij” 18.12.2012 FIKH
Rejhane HASHANI “Veprimtaria e Hafiz. Ali Korçës kushtuar çështjes fetare dhe arsimit shqip” 25.12.2012 Q. ISLAM
Vait NIKAJ “Mësimi fetar në rajonin e Bashkësisë Islame të Ulqinit” 26.12.2012 Q. ISLAM
Betim GRUDA “Islami në kauzën shqiptare” 27.12.2012 Q. ISLAM
Ajna VLLASALIU “Veprimtaria kombëtare dhe fetare e Hafiz Ibrahim Dalliut” 03.01.2013 Q. ISLAM
Belkisa SHABANI “Ndikimi i besimit në stabilizimin psikik të myslimanit” 04.01.2013 AKAID
Afijete KRASNIQI “Ndikime Islame në veprimtarinë letrare të Hasan Zyko Kamberit” 07.02.2013 LETËRSI
Besim ARBANASHI “Besimi në Botën e Ahiretit dhe roli i tij në rregullimin e jetës së kësaj bote” 12.02.2013 AKAID
Ajnure RAMUKA “Hadithi i Xhibrilit” 11.04.2013 HADITH
Fadil SOPA “Leximi i Kur’anit me pagesë” 23.04.2013 KUR’AN
Pranvera BEQIRI “Devotshmëria te gjeneratat e para” 07. 05. 2013 SIRE
Maliq GASHI “Qëndrimi i Islamit ndaj magjisë” 08.05.2013 FIKH
Alban ZEJNULLAHU “Kontribute për Qytetërimin Islam shqiptar në revistën (Dituria Islame nr. 100-150) 16.05.2013 Q. ISLAM
Jashar SALIHU “Mësimi fetar Ilmud-dini në shkollta fillore dhe të mesme në Luginën e Preshevës” 29.05.2013 Q. ISLAM
Mahire MEHMETI “Mulla Mehmet ef. Ramadani (1876-1965) jeta dhe vepra” 31.05.2013 Q. ISLAM
Arianit BOJAJ “Imamët dhe xhamitë e Këshillit të Bashkësisë Islame të Klinës” 04.06.2013 Q. ISLAM
Behlul HOXHA “Metodat e thirrjes së Nuhit a.s. në rrugën e Allahut xh.sh.” 06.06.2013 DA’VE
Besnik KRYEZIU “Lëvizja gjithëpopullore shqiptare për faljen e gjaqeve, plagëve dhe ngatërresave më 02 shkurt 1990 deri më 17 maj 1992 21.06.2013 HISTORI
Mehmet SAHITI “Barazia gjinore në Islam” 01.07.2013 FIKH
Valmira BATATINA “Kaligrafia Islame me vështrim të veçantë në xhamitë e Kosovës” 08.07.2013 Q. ISLAM
Kimete KOSUMI “Pozita e metit të Muhamedit a.s. në dritën e Kur’anit” 25.09.2013 TEFSIR
Muzafere KOSUMI “Dinari dhe Derhemi – Esenca e parasë në Islam” 09.10.2013 FIKH
Lumnije ZEQIRI “Programet dhe metodologjitë e thirresve myslimane në Kosovë” 22.10.2013 DAVE
Shaban SKUKA “Llojet e ëndrrave në Kur’an dhe komentimi i tyre sipas shkencës hyjnore” 22.10.2013 TEFSIR
Gazmend HOTI “Tefsiri tradicional dhe Muhamed ibn Xherir Et-Taberij (224-310)” 23.10.2013 TEFSIR
Rasim ADEMI “Xhamitë e Ferizajt me rrethinë” 25.10.2013 Q. ISLAM
Nexhat RASHITI “Fadil ef. Rashiti (1975-1998) hoxhë dhe luftëtar i shquar i lirisë” 30.13.2013 Q. ISLAM
Alija ABDIJA “Rëndësia e mësimit të Kur’anit (Vrijednosti učenje Kur’ana)” 20.11.2013 KUR’AN
Xheladin FAZLIU “Shoqata humanitare bamirëse ‘Bereqeti’ (2001/2011) Historiku, kontributi, sfidat dhe perspektiva” 29.11.2013 Q. ISLAM
Behar GASHI “Jeta dhe vepra e mulla Maliq Morinës” 02.12.2013 Q. ISLAM
Desara VATHAJ “Të drejtat e gruas në Arabinë Saudite” 16.01.2014 Q. ISLAM
Enes LIMANI “Marrëdhëniet familjare sipas Kur’anit dhe Synetit” 23.01.2014 HADITH
Muhamet BAJÇINCA “Imam Vehbi Ismaili (1919-2008) në kujtimet e të tjerëve” 06.02.2014 Q. ISLAM
Masar FEJZA “Hadithet e zgjedhura Odabrani hadisi o umjerenosti Poslanika Muhameda s.a.v.s.” 10.02.2014 HADITH
Fehmi HAXHIU “Kontributi dhe roli i Medresesë Alauddin 1951-2000” 13.02.2014 HISTORI
Nijazi HALIMI “Beteja në Uhud” 20.02.2014 HISTORI
Abedin OSMANI “Qëndrimi i hadithit ndaj fitimeve të paligjshme” 10.03.2014 HADITH
Ibadete KOSUMI “Objektivat e legjislacionit Islam” 13.03.2014 FIKH
Afri TAIRI “Hafizët dhe Imamët në Zhupë gjatë shek. –XX-të – Hafizi i Imami Zhupe u –XX-veku” 02.04.2014 KURAN
Bekim RRAHMANI Thirrja (Da’veja) në periudhën medinase dhe sfidat e saj” 05.05.2014 DA’VE
Jehona ISMAJLI “Temat e gjuhësisë në Edukatën Islame nr; 1-100” 06.05.2014 GJUHË ARABE
Zejnepe JAKUPI “Jeta dhe vepra e profesor Tefik ef. Gashit” 26.05.2014 Q. ISLAM
Mevlane MUHAMETI “Myderriz Haxhi Rexhep ef. Ismaili” 29.05.2014 Q. ISLAM
Sinan SINANI “Dashuria dhe përkushtimi ndaj Allahut Fuqiplotë në dritën e Kur’anit dhe Sunnetit” 11.06.2014 TEFSIR
Nuhi BEKTESHI “Kontribute për Qytetërimin Islam në Revistën “Kultura Islame” nr. 1 (1939) – 23-24 (1940)” 19.06.2014 Q. ISLAM
Hidajete ARIFI “Mësimi i Kur’anit në periudha të ndryshme që nga zbritja e tij e deri në kohën bashkëkohore përmes mjeteve teknologjike” 26.06.2014 26.06.2014 KUR’AN
Remzi ALIMI “Biografia dhe veprimtaria e mulla Nuredin Xhemailit” 26.06.2014 Q. ISLAM
  1. S
Shaqir SHAQIRI “Qasja Kur’anore në orientimin e njerëzve në pendim” 23.10.2014 TEFSIR
Nermin HUSEINOVIQ “Jeta dhe vepra e hadithologut të shekullit XX dhe ringjallësit të sunnetit Shejh Nasirudin Albanit” 04. 11. 2014 HADITH
Sylejman SEJDIU “Mësimi i Kuranit në institucionet e BIK-ut dhe në veçanti në mejtepet dhe xhamitë e Komunës së Ferizajit” 13.11.2014 KURAN
Hazir SELMANI “Imam Ebu’l-Berakat Nesefiu, jeta dhe vepra” 18.11.2014 TEFSIR
Kastriot BEHRAMI “Këndimi i bukur dhe profresional i Kuranit nga doktori i mjekësisë Ahmed Naina” 25.11.2014 KURAN
Ibadete BEQIRI “Ndërhyrjet kirurgjike plastike në jurisprudencën Islame” 16.12.2014 FIKH
Nusret CENOVIQ “Hafiz Ali Riza Ulqinaku, jeta dhe veprimtaria e tij” 17.12.2014 Q. ISLAM
Minevere ISEINI “Kontributi i Halifëve të drejtë në Islam” 18.12.2014 HISTORI
Ibrahim RAMABAJA “Komentimi tematik i Sures El-Huxhurat” 25.12.2014 TEFSIR
Nexhmedin ALIJU “Morali Islam në bazën e Kuranit dhe Sunetin e Pejgamberit a.s.” 08.01.2015 HADITH
Medina HAVOLLI – GASHI – 746 “Llojet e Haxhit” 15.01.2015 FIKH
Nuhi ALIJA

1039

“Preja e luftës në suren El-Enfal” 21.01.2015 TEFSIR
Egzon RAMA

1124

“El-Hisbeh” 18.02.2015 FIKH
Berat AVDIU “Abdesi dhe Gusli vlera të pastërtisë, rregullat dhe konditat e tyre” 23.03.2015 FIKH
Sala MEHMETI “Kur’ani udhërrëfyes për mjekësi” 07.04.2015 TEFSIR
Mergime KALANDERI “Rëndësia e këndimit të disa sureve dhe ajeteve sipas haditheve të Pejgamberit a.s.” 19.05.2015 KURAN
Zejnebe GASHI

(BERISHA)

“Pozita, roli dhe rëndësia e femrës në Islam” 21.05.2015 FIKH
Bekim BEGOLLI “Pasqyrimi i përvjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë në revistën (Kultura Islame)” 08.06.2015 Q. ISLAM
Zaim BAFTIU “Haxhi Sherif ef. Ahmeti, përkthyes dhe komentues i Kuranit në gjuhën shqipe” 08.06.2015 TEFSIR
Nehat BAJRAMI “Jeta dhe vdekja sipas konceptit Islam, rregullat dhe konditat e xhenazes” 09.06.2015 FIKH
Artë GORÇAJ “Pozita e femrës në Islam si dhe roli i saj në karvanin e thirrjes” 15.06.2015 DAVE
Bujar HASANI[1] “Ndikimi i besimit në formimin e personalitetit të njeriut” 15.06.2015 AKAID
Luljeta VESELI (HASANI) “Hoxhë Fejzulla ef. Salihu (1920-2010) jeta dhe vepra” 15.06.2015 HISTORI
Lulzim HASANI “Kontributi i hoxhë Jakup Asipit (1951-2006) në thirrjen Islame” 16.06.2015 DAVE
Gentian JETISHI “Metodologjia e mësimdhënies së lëndës për fenë në shkollat publike të Kosovës” 06.10.2015 Q. ISLAM
Bujar HASANI “Ndikimi i besimit në formimin e personalitetit të njeriut” 13.10.2015 AKAID
Mevludin XHELILI “Hafiz Nazmi Avdiu në arsim dhe edukim Islam (1934-2006)” 15.10.2015 DAVE
Bashkim HOXHA “Mulla Jakup Asipi (Jeta dhe veprimtaria)” 18.10.2015 DA’VE
Have FETAHU “Metodat e kundërshtarëve të Islamit në pengimin e thirrjes-da’ves gjatë periudhës Mekase dhe Medinase” 19.10.2015 DA’VE
Muhammed Berin LOSHAJ “Kryqëzimi i Jezusit/Isait a.s. sipas Krishterimit dhe qëndrimi Islam ndaj tij” 03.11.2015 AKAID
Mashita ASLANI “Gratë e përmendura në Kuran” 23.11.2015 TEFSIR
Vildane MORINA “Metodologjia e Ibn Kethirit në komentimin depozitave kuranore sipas kaptinës (El-Bekare)” 26.11.2015 TEFSIR
Liridon RAÇI “Kënduesi  i njohur  i Kuranit ABDULBASID ABDUS-SAMED

LARINGU I ARTE DHE ZERI I MEKES”

03.12.2015 KURAN
Adnan HAZERI “Bošnjački Džemati i Njihova Aktualnost kao i Vjerska Aktivnost na Kosovu / Xhematet boshnjake, aktualiteti i tyre dhe aktivitetet fetare në Kosovë” 09.12.2015 Q. ISLAM
Xhevdet HAVOLLI “Parimet e thirrjes-Da’ves Islame në kaptinën “Nuh”” 16.12.2015 DAVE
Aishe GASHI “Një qasje bashkëkohore për rimendim të islamit: rasti i Muhammed Ikball, Taha Xhabir Ulvan dhe Ziauddin Sardar” 22.12.2015 Q. ISLAM
Zekerija KURTISHI “Xhamitë e Preshevës me rrethinë” 23.12.2015 Q. ISLAM
Vixhdan IBRAHIMI “Gradualiteti i dispozitave të Kuranit në eliminimin e dukurive negative në shoqëri” 11.01.2016 TEFSIR
Ilir MALIQI “Ndikimi i besimit në parandalimin e vetëvrasjes” 09.02.2016 AKAID
Sezer MITROVICA “Mendjemadhësia në Kur’an” 18.02.2016 TEFSIR
Nuhi AJVAZI “Pikëpamjet Islame për terrorizmin dhe vrasjen e n jerëzve të pafajshëm” 22.02.2016 TEFSEIR
Fatime RAMUKA “Mesatarja në Islam në këndvështrimin e hadithit” 25.02.2016 HADITH
Vehbi SHATRI “Myderriz Ramadan ef. Shatri (Mulla Ramushi) jeta dhe vepra 1909-1999” 31.03.2016 Q. ISLAM
Bashkim BERISHA (PITOMINA) “Xhamitë e Tropojës dhe roli i tyre në thirrjen Islame” 04.04.2016 DAVE
Ridvan SINANI “Shtatë grupet nën hijen e Allahut të Lartësuar” 06.04.2016 HADITH
Valon IDRIZI “Mahmud Halil El-Husariu, kënduesi më i famshëm i Kur’anit” 28.04.2016 KURAN
Burim SHAQIRI “Tefsiri racianal – Historiku dhe llojet e tij” 05.05.2016 TEFSIR
Fitore KURTOLLI “Detyrimet dhe të drejtat e burrit ndaj gruas, të gruas ndaj burrit dhe ato të përbashkëta” 11.05.2016 FIKH
Amir ASLLANI “Metodologjia e mulla Mahmudit në hifz” 17.05.2016 KURAN
Sevdie MUSTAFA “Personaliteti i Pejgamberit s.a.v.s. sipas Kuranit dhe haditheve” 18.05.2016 HADITH
Jasmine FETAHU “Vlera e kohës në këndvështrimin e haditheve” 26.05.2016 HADITH
Fari LIKA “Edukata Islame si medium Islam i thirrjes në Kosovë” 30.05.2016 DAVE
Semra VASIJA “Suzi Qelebiu – Prizrenasi dhe vakëfet e tij” 01.06.2016 Q. ISLAM
Zulqufli ASLLANI “Ngjashmëritë e ajetev në një shkronjë, në fjalë si dhe në fillim dhe në mbarim të tyre” 16.06.2016 KURAN
Ymer KURTOLLI “Zemra e Kuranit – Kaptina Jasin (Vlerat dhe përfitimet që nxirren nga ajo)” 25.07.2016 TEFSIR
Abedin LIMANI “Biografi e shkurtër e hafizllarëve në Luginën e Preshevës” 07.09.2016 KURAN
Driton ZENUNI “Konvertimet e dhunshme fetare” 08.09.2016 HISTORI
Mersim SPAHIU “Komentimi tematik i kaptinës Et-Tegabun” 09.09.2016 TEFSIR
Lirije STUBLLA “Hadithi Mursel dhe argumentimi me të” 27,09,2016 HADITH
Artan MALIQI “Sjellja e mirë ndaj kategorive të ndryshme në shoqëri sipas ajetit 36 në kaptinës En-Nisa, komentimi tematik” 11.10.2016 TEFSIR
  1. 0
Sadije DËRGUTI “Dispozitat e të posalindurit në Islam” 13.10.2016 FIKH
Leutrim KURTESHI “Vlera dhe rëndësia e diturisë nga këndëvështrimi i ajeteve kuranore” 24.10.2016 TEFSIR
Mirsad ASLANI “Mehmed Hanxhiqi dhe kontributi i tij në tefsir” 25.10.2016 TEFSIR
Vlora SOPJANI “Të vërtetat mjekësore të mbështetura në Kuran dhe Sunet” 03.11.2016 TEFSIR
Xhevahire MUSLIU “Biografia e shtatë imamëve të kiraeteve – leximeve të Kuranit” 15.11.2016 KURAN
Nadije LUMA “Rrëfime historike të përmendura në Suren El-Kehf” 23.11.2016 TEFSIR
Sefadin EMINI “Ajeti Kursijj dhe vlera e tij” 29.11.2016 TEFSIR
Nusret KRASNIQI “Historiku i shkrimit – pikëzimit dhe vokalizimit të Kuranit Famëlartë” 01.12.2016 KURAN
Halim SELIMI “Lehtësimi sipas teksteve të Kuranit dhe Haditheve” 22.12.2016 TEFSIR
Refiqe TËRNAVA “Mendimet e dijetarëve Islam mbi kryesin e mëkatit” 16.01.2017 AKAID
Bashkim BERISHA “Akika dhe dispozitat e saj” 17.01.2017 FIKH
Baki LIMANI “Xhamitë e Këshillit të Bashkësisë Islame të Rahovecit” 17.01.2017 HISTORI
Senade SYLKA (MASHUKU) “Abdylmaliq “Hilmi” Efendiu (Sheh “Hilmi” Maliqi) (1865-1928) – jeta dhe vepra” 02.02.2017 Q. ISLAM
Argjend XHELILI “Nevoja e normave etike Islame në artin bashkëkohorë” 09.02.2017 F. ISLAME
Gëzim QELAJ “Hafizat e Gjakovës me rrethinë gjatë shekullit XIX-XX-të” 16.02.2017 KURAN
Besa BICI (Kqiku) “Rregullat e pushimit dhe të fillimit gjatë këndimit të Kuranit Famëlartë” 20.02.2017 KURAN
Hisen CEKA “Kurani nga periudha e shkrimit me pendë deri te dixhitalizimi” 21.03.2017 KURAN
Tafil IDRIZI “Prioritetet e thirrjes Islame në Kosovë” 23.03.2017 DAVE
Burhan ZEJNULLAHU “Patrioti Karadakut të Anamoravës (Jusuf Baftijari) hoxhë Lipovica” 03.04.2017 HISTORI
Jetmira VISHASELLA “Qëndrimi i Kuranit ndaj muzikës” 04.04.2017 TEFSIR
Samir HOXHA “Njeriu sipas Kuranit” 06.04.2017 TEFSIR
Edmond KOKONOZI “Martesa sipas legjislacionit Islam, Traditës dhe Legjislacionit Shqiptar” 11.05.2017 FIKH
Arton MORINA “Muhammed Siddik El-Minshavi – lexuesi i Kuranit me zërin e pavdekshëm” 15.05.2017 KURAN
Demirali EMINI “Shtjellimi i rregullave të Texhvidit në Suren Sexhdeh” 18.05.2017 KURAN
Merita BOROCI RAHIMI “Pozita e femrës në Islam dhe roli i saj në shoqëri” 31.05.2017 DAVE
Elif KERA “Etika e mësuesit të Kuranit dhe nxënësit të tij” 19.06.2017 KURAN
Hidajete MENE “Memorizimi i Kuranit në Botën Islame dhe tek shqiptarët” 20.06.2017 KURAN
Sanie GASHI “Mulla Hamit Ef. Bytyqi-Sllovia (Jeta dhe vepra 1919/2008)” 20.06.2017 HISTORI
Ferid DËRMAKU “Jeta dhe vepra e Haki efendi Sermaxhajt” 11.07.2017 HSTORI
Sevime DËRMAKU-AMIDI “Jeta dhe vepra e efendi Mehmet Dërmakut” 11.07.2017 HISTORI
Cansu DRANGOY “Mësimi i Kuranit përmendësh në medresetë dhe Kuran-kurset e Turqisë” 19.07.2017 KURAN
Fatime AVDIU “Mësimi i lëndës së Kuranit dhe Tefsirit në Medresenë “Alauddin” në Prishtinë” 19.07.2017 TEFSIR
Shaip BERISHA “Tradita e hoxhallarëve në fshatin Buqe të Opojës (1840-1947)” 20.07.2017 Q. ISLAM


[1] . I anulohet diplomimi në bazë të vendimit 85/15 të datës 24.06.2015