Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shtator 2012, ka marrur vendim që Fakulteti i Studimeve Islame të inkorporhet në Universitetin e Prishtinës, si njësi e barabrtë akademike.

Në këtë vendim, thuhet:

Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur më 28.09.2012, mori:

VENDIM

1. Për inkorporimin e Fakultetit të Studimeve Islame në Universitetin e Prishtinës, si
njësi e barabartë akademike.
2. Inkorporimi i këtij fakulteti, si njësi e barabartë akademike, do të bëhet me
emërtimin Fakultet i Studimeve Teologjike.

Shikoni dokumentin origjinal!