Fakultetit të Studimeve Islame shpall

K O N K U R S

Për angazhimin e mësimdhënësve për lëndët vijuese:

 1. Kur’an,
 2. Gjuhë arabe,
 3. Akaid,
 4. Fik’h,
 5. Usuli-Fik’h,
 6. Histori e së drejtës së sheriatit,
 7. Gjuhë shqipe,
 8. Letërsi shqipe,
 9. Gjuhë turke,
 10. Shkrim akademik,
 11. Qytetërim Islam,
 12. Da’ve
 13. Sociologji

Zgjedhja e personelit akademik do të bëhet në pajtim me Statutin e FSI-së

Kandidatët e interesuar për konkurim duhet të plotësojnë këto kushte:

 1. Të kenë gradë skencore në fushën përkatëse;
 2. Diplomat dhe certifikatat e gradave shkencore nga Bota e Jashtme të jenë të vërtetuara dhe të nostrifikuara;
 3. Bibliografia e gjerë e punimeve shkencore të botuara në revista shkencore, ose e veprave të botuara;
 4. Dokumenteve t’u bashkëngjesin biografinë (CV);
 5. Çertifikata e lindjes.

Konkursi është  i hapur nga data 16. 09. 2014 deri më datë25. 09. 2014

Kërkesat dorëzohen te Sekretari i Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës, çdo ditë pune, në adresën rruga “Bajram Kelmendi” nr. 84, Prishtinë.

Vërteton:

Prof. Asoc. Dr. Fahrush Rexhepi, dekan