Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 01.09.2016 miratoi propozimin për shpalljen e

 

KONKURSIT

Plotësues

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2016/2017.

Të drejtë konkurrimi në FSI kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses medresenë e mesme ose ndonjë shkollë  tjetër të mesme.

Në FSI mund të pranohen edhe kandidatë nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT.

Kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë Kosovës, me rastin e konkurrimit duhet t’i sjellin dokumentet e nostrifikuara.

 

AFATI I KONKURSIT

 

Për pranimin e kandidatëve në vitin e parë të studimeve në FSI orari do të jetë si në vijim:

 1. Paraqitja e dokumenteve zgjat prej datës 05. 09. 2016 deri më 21. 09. 2016 (dokumentet pranohen gjatë ditëve të punës prej orës 10.00 deri në orën 14.00).

 

Kandidatët e interesuar për studime në FSI duhet të sjellin:

 

 1. Certifikatën e lindjes (në origjinal) jo më e vjetër se gjashtë muaj,
 2. Dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme (origjinal ose të noterizuara),
 3. Diplomën e kryerjes së shkollës së mesme ose dëftesën e maturës, nëse ka pasur provim të maturës (origjinal ose të noterizuar),
 4. Kopjen e letërnjoftimit,
 5. Fletëparaqitja e plotësuar e cila merret te referenti i FSI-së,
 6. Pagesën prej 5 € në bankën “TEB” (Pagesë për aplikim në FSI),
 7. Vendimi mbi njohjen e shkollimit jashtë vendit (nostrifikimi),

 

 

 

 1. Provimi pranues do të mbahet më datë 26. 09. 2016, (e hënë), në ora 10.00
 2. Shpallja e rezultateve të provimit pranues do të bëhet më datë 28. 09. 2016 në web-faqen e FSI-së (www.fsi92.net) si dhe në objektin e Fakultetit.
 3. Regjistrimi i kandidatëve të pranuar në FSI do të bëhet prej datës 29. 09. 2016 deri më datë 30. 09. 2016

Regjistrim të kandidatëve jashtë këtij afati nuk do të ketë, prandaj luten kandidatët e pranuar që t’i përmbahen afatit të lartcekur.

 

Vërejtje:

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, mund t’i tërheqin dokumentet e tyre nga data 04.10.2016 deri më datë 07.10.2016

 

Kandidatët e pranuar për regjistrim duhet të paraqesin:

1. Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit,

2. Dy fotografi (fo rmati 4.5 x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave

për dokumente personale.

3. Pagesa për një semestër në lartësi prej 50 € ( + 5 € për index)  për studentët e rregullta, respektivisht 100 € ( + 5 € për index)  për studentët me korrespondencë.

Pagesa bëhet në bankën TEB

 

 

 

                                                                                                          DEKANI:

 

                                                                                         Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi