Ne baze te nenin 17 te Statutit te Fakultetit te Studimeve Islame në Prishtinë dhe duke u mbështetur ne vendimin e Këshillit Mësimor- Shkencor të FSI-së në mbledhjen e mbajtur më datë 12.01.2012, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtine rishpall:

KONKURS

Për sekretar të Fakultetit të Studimeve Islame

Kushtet:

  1. 1.Të ketë të kryer fakultetin (mundësisht fakultetin juridik) por që më parë të ketë kryer medresenë.
  2. 2.Përvojë pune në administratë.
  3. 3.Njohja e gjuhën arabe dhe e ndonjë gjuhe botërore (angleze).
  4. 4.Aftësi organizuese dhe menaxhuese në lëmin e administratës.
  5. 5.Çertifikata e lindjes.
  6. 6.Çertifikata shëndetësore.

Dokumentet duhet të jenë në origjinal dhe t’iu bashkëngjitet një (CV).

Konkursi është i hapur nga data 20.01.2012, deri më datë: 03.02.2012

Kërkesat dorëzohen ne lokalet e Fakultetit te Studimeve Islame te Prishtinës, çdo ditë pune në adresën: Rr. “Bajram Kelmendi” nr. 84. Prishtinë.

Vërteton:

Prof. dr. Qazim Qazimi, dekan

—————————————–

Shikoni shpalljen!