Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë
Shpall
KONKURS
Për zgiedhjen e personelit akademik të rregullt në FSI:
1. Një mësimdhënës për lëndën e Tefsirit
2. Një mësimdhënes për lëndën e Hadithit
3. Një mësimdhënes për lëndën e Fik’hut
4. Një mësimdhënes për lëndën e Kiraetit
5. Një mësimdhënes për lëndën e Historisë (Sire)

Zgjedhja e personelit akademik do të bëhet në pajtim me statutin e FSI-së
Kandidatët e interesuar duhet të ptotësojnë këto kushte:

(l)- Të kenë gradë skencore në fushën përkatëse;
(2)- Diplomat dhe çertifikatat e gradave shkencore nga Bota e Jashtme të jenë të vërtetuara dhe të nostrifikuara.
(3)- Bibliogafia e gjerë e punimeve shkencore të botuara në revista shkencore, ose e veprave të botuara.
(4)- Dokumenteve t’u bashkëngjesin biografinë (CV).
(5)- Qertifikata e lindjes.
Konkursi është i hapur nga data e shpalljes në shtypin ditor deri më datë: 20.09.2012.
Kërkesat mund të dorëzohen në lokalet e Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës, çdo
ditë pune, në adresën rruga: Bajram Kelmendi, nr. 84, Prishtinë

Shikoni shpalljen origjinale!