Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës
 

Organizon
 

Kursin e parë praktik në korrektimin e dorëshkrimeve islame për vitin akademik 2016/2017
 

Temat të cilat do të trajtohen gjatë kursit janë:
1. Historiku i dorëshkrimeve islamë dhe vendndodhja ë tyre;
2. Autorët më të njohur të trashëgimisë islamë, klasik dhe bashkëkohor;
3. Burimet më të rëndësishme për punë në dorëshkrimet islame;
4. Dorëshkrimet në Kosovë dhe vendndodhja e tyre;
5. Metodologjia e drejtë në korrektimin e dorëshkrimeve islame, dukë përfshirë
verifikimin e ajeteve dhe haditheve të Pejgamberit a.s..

Kushtet e regjistrimit në kurs:
1. Kandidati duhet të ketë njohuri themelore mbi shkencat islame;
2. Kandidati duhet të njoh gjuhën arabe, shkrim dhe lexim;
3. Prezenca në kurs është e obligueshme mbi 80 % duke vendosur nënshkrimin më
rastin ë fillimit dhe mbarimit të ligjëratës;
4. Niveli i parë i kursit përfundon në gjysmën e semestrit të parë, për të filluar më
nivelin e dytë më fillimin e semestrit të dytë;
5. Kursi është më pagesë.
Në fund të kursit çdo kandidat do të pajiset me certifikatë mbi përfundimin e kursit të dorëshkrimeve islame.
Ligjërues në këtë kurs do të jetë: prof. Mahmud Arnauti, ekspert i dorëshkrimeve islame pranë FSI-së.
Regjistrimet fillojnë më datë: 17.10.2016 deri më 28.10.2016
Kursi fillon më datë: 01.11.2016

Shikoni shpalljen në origjinal!