Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë shpall konkurs për një kuzhinier.

Kandidatët duhet të keni kualifikim adekuat dhe përvojë punë në këtë lami.

Dokumentet e nevojshme:

1.      Dëshmi mbi kualifikim adekuat

2.      Dëshmi mbi përvojën e punës – së paku 2 vjet

3.      Certifikatë të lindjes

4.      Certifikatë shëndetësore

5.      CV

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë punë nga data e publikimit në mjetet e informimit.

Dokumentacioni mund të dorëzohet çdo ditë punë nga ora 08.00 / 15.00 pranë zyrës së sekretarit të Fakultetit të Studimeve Islame. Adresa: Rr. “Bajram Kelmendi” nr. 84 Prisht  inë – Kosovë

 

Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi

Dekan i Fakultetit