Bashkësia Islame e Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

PRISHTINË

Bashkësia Islame në R. Maqedonisë

FAKULTETI I SHKENCAVE ISLAME- SHKUP

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI
E vendosur më 15.11.2007 në Prishtinë, mes Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë të cilin e përfaqëson Doc.Dr. Rexhep Boja, dekan dhe Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup, të ciline përfaqëson Mr. Fahrudin Ebibi, dekan.

Neni 1.
Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë dhe Fakulteti i Shkencave Islame në Shkup u akorduan që të bashkëpunojnë në fushat si vijon :
1.    Bashkëpunimi në fushën e plan-programeve mësimore shkencore.
2.    Këmbimin e profesorëve gjatë vitit akademik.
3.    Këmbimin e profesorëve me rastin e mbrojtjes së temave të diplomës.
4.    Këmbimin e vizitave të ndërsjella të studentëve.
5.    Formimi i një komisioni të përbashkët nga të dy fakultetet për shqyrtimin dhe vlerësimin e plan-programeve aktuale.
6.    Bashkëpunimi për organizimin e tryezave, konferencave dhe simpoziumeve shkencore të karakterit kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar.
7.    Bashkëpunimi për kërkim edhe hulumtime shkencore në fushën e studimeve islame në nivel të vendeve tona, të rajonit dhe më gjerë.
8.    Këmbimi i dispensave, teksteve universitare, revistave shkencore si dhe të gjitha publikimeve që botohen nga të dy fakultetet.
9.    Bashkëpunimi në përgatitjen e programeve fetare artistike të përbashkëta me studentë me rastin festave islame.
10.    Njohja e ndërsjellë e dokumenteve zyrtare të lëshuara nga këto dy fakultetet.
11.    Paraqitja e lehtësirave të nevojshme për shfrytëzimin e bibliotekave dhe shërbimeve tjera pedagogëve dhe studentëve të dy fakulteteve me rastin hulumtimeve shkencore.
12 .Në rast transferimi të studentëve nga njëri Fakultet në tjetrin kërkohet që dokumentacioni i tyre të shoqërohet edhe me rekomandim nga Fakultetit i cili transferohet.
Neni 2.
Përderisa njëra palë e akorduar dëshiron të ndërpresë ose ndryshojë marrëveshjen, është e obligueshme që të lajmërojë palën tjetër më së voni deri në fillimin e semestrit veror.
Neni 3.
Kjo marrëveshje është bërë në gjashtë kopje, secila palë e nënshkruar mbanë
dy kopje.
Neni 4.
Marrëveshja hynë në fuqi menjëherë me rastin e nënshkrimit të dy përfaqësuesve zyrtar të këtyre dy institucioneve.