Prishtinë, 17.05.2024

Dje, më datë 16.05.2024, Këshilli Mësimor Shkencor i FSI-së mbajti mbledhjen e rregullt të KMSH-së. Në kuadër të mbledhjes u diskutua për pikat në vijim:

Përfundimi i ligjëratave të semestrit veror, viti akademik 2023/2024, caktimi i afatit të provimeve të qershorit, marrja e vendimit për shpalljen e konkursit për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2024/25, niveli BA&MA;

Procesi i ri-akreditmit si dhe shqyrtimi dhe aprovimi i kurrikulit të nivelit BA dhe MA për ri-akreditim;

Shqyrtimi dhe aprovimi i 2 draft rregulloreve (Draft – Rregullore per procedurat perzgjedhese lidhur me emerimin,riemerimin dhe avancimin, Draft Rregullore per studime MA);

Shqyrtimi i kërkesave të kandidatëve për projekt propozim të temës së masterit.

Theks i veçantë ju kushtua përgatitjeve për ri-akreditim institucional dhe të programeve të FSI-së