Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, i akredituar më datë 06.07.2012 nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës, shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2012/2013.

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar medresenë ose ndonjë shkollë tjetër të mesme të përgjithshme brenda dhe jashtë vendit.

Kandidatët e interesuar për studime në FSI duhet të sjellin:

  1. Diplomën e shkollës së mesme, në origjinal
  2. Dëftesat e shkollës së mesme, në origjinal
  3. Certifikatën e lindjes, në origjinal
  4. Certifikatën shëndetësore, në origjinal
  5. Kopjen e ID kartës,
  6. Katër fotografi,
  7. Fletëpagesën (10 euro) nga banka “TEB”

Konkursi mbetet i hapur nga data 09.07.2012 deri më datën 16.07.2012. Dokumentet dorëzohen të sekretari i FSI-së çdo ditë pune prej orës 10.00 deri në ora 14.00.

Provimi pranues për të gjithë kandidatët mbahet më datën 17.07.2012 në ora 10.00 në lokalet e Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës.

Shpallja e rezultateve të provimit pranues do të bëhet më datë 17.07.2012 në ora: 13.30

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar bëhet më datë 18.07.2012 dhe më datë 19.07.2012 prej orës: 10.00 deri në ora: 14.00.

Kandidatët e pranuar të cilët nuk e bëjnë regjistrimin sipas datave të lartcekura mund ta humbin të drejtën e regjistrimit në FSI-.

 Vërteton:

Prof. Dr. Qazim Qazimi, dekan