Prishtinë, 23.01.2013

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: Gj. Angleze, viti  –I-,-II- dhe –III- se provimet janë shtyrë për datë 01.02.2013

Viti i –I- nga ora: 09.00

Viti i –II-, -III- nga ora: 10.00

Shërbimi për studentë!