FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Data:22.04.2014
Njoftojmë,studentet të cilët e kanë paraqitur provimin nga lënda Hadith-III-,provimi do të mbahet me daten 29.04.2014 në ora 12:00
Profesori i lëndës: Dr. Musa  Vila