FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
12.12.2011

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së (të rregullt dhe me korrespondencë) që në afat sa më të shkurtër ta bëjnë pagesën e semestrit (Viti i –I-rë semestrin e parë, viti i –II-të semestrin e tretë, viti i –III-të semestrin e pestë dhe viti i –IV-të semestrin e shtatë).

Afati i fundit për pagesën e semestrit është data: 22.12.2011.
Ata studentë të cilët nuk e bëjnë pagesën deri me këtë datë nuk do të kenë mundësi të futen në provime në afatin e janarit.

DEKANATI