Prishtinë, 16.05.2019

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe stafi akademik se semestri i dytë për vitin akademik 2018/2019, niveli bachelor, përfundon më datë 31.05.2019

Studentët e rregullt janë të obliguar që para përfundimit të semestrit t’i marrin nënshkrimet nga profesorët e lëndëve të këtij semestri. Nënshkrimi i profesorit është kusht për paraqitjen e provimit, në të kundërten nuk ka mundësi të paraqitjes së provimit.

Dekanati,

FSI