Prishtinë, 01.06.2020
Në bazë të konkursit nr. 43/20 të datë 26.02.2020 për përzgjedhjen e gjashtë (6) studentëve përfitues të bursës për vitin akademik 2019/2020.

Komisioni i autorizuar nga dekanati i FSI-së në përbërje të:


1. Prof. ass. dr. Musa Vila

2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati

3. Mr. Vedat Shabani

Në mbledhjen e datë 08.05.2020, komisioni fillimisht shqyrtoi kërkesat e studentëve aplikantë për përfitim të bursës. Pas shqyrtimit dhe vlerësimit të kritereve të parapara, konstatoi njëzëri se studentë të cilët përfitojnë bursën janë:

1. Jasmina Neshati, viti IV

2. Samire Bilalli, viti IV

3. Besarta Fejzi, viti III

4. Liridona Lezi, viti III

5. Sumeja Alija, viti II

6. Fatime Nitaj, viti II

Studentët përfitues, por edhe ata që kanë qenë më herët në këtë listë, duhet të plotësojnë formularët të cilët ju dërgohen përmes e-mailëve.

Shpërndarja e bursave bëhet në Fakultet, çdo ditë pune.

Dekanati, FSI

01.06.2020