Prishtinë, 21. 07. 2023

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Xhenete SAHITI mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Pejgamberi a.s. si model krahas kulturës perëndimore”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 26. 07. 2023, duke filluar nga ora 11:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, kryetar

2. Prof. dr. Fahrush Rexhepi, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, mentor

DEKANATI