Prishtinë, 19.08.2016

 Njoftojmë studentët për afatin e Shtatorit 2016 me sa vijon:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:25.08.2016, deri më:02.09.2016.

* Provimet fillojnë më:08.09.2016 dhe përfundojnë më🙁 njoftoheni me kohe)

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi për studentë