Prishtinë, 29.02.2024

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Hazir Selmani mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Tre shekujt e pare te medhhebit hanefi”, në Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 07.03. 2024, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Musa Vila, kryetar
  2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, anëtar
  3. Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, mentor

DEKANATI