PRISHTINË, 15.11.2016

Njoftohen të gjiuthë studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespondencë, se afati i fundit për pagesën e semestrit dimëror është data 25.11.2016.

Studentët të cilët nuk e bëjnë pagesën deri në datën e lartcekur konsiderohen si përseritës të vitit akademik.

Dekanati,