Prishtinë,25.05.2017

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespoendencë, që me rastin e hyrjes në provim me shkrim ta kenë indeksin prezent.
Studenti i cili nuk e ka indeksin me rastin e hyrjes në provim nuk mun t’i nënshtrohet provimit.

Dekanati