Prishtinë, 20.06.2017

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se tani e tutje të gjitha pagesat e ndërlidhura me obligimet ndaj Fakultetit duhet t’i bëni në banken “NLB” qendër dhe në të gjitha filialet e saja në tërë Kosovën

Emri i bankës: NLB

Emri i llogarisë: FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

NR. Llogaria: 17-08-0016000954.71

 

Dekanati, FSI