FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Afati:Prill /2013
Njoftohen studentët se, provimi nga lënda AKAID-I- -II- do të mbahet me datën 04.05.2013.

Prishtinë 18.04.2013