Prishtinë, 28.03.2018

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Artë GORÇAJ mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Dialogu ndërfetar në Kosovë dhe sfidat bashkëkohore të tij” më datë 04.04.2018, duke filluar nga ora 10:30

Komisioni:

1. Prof. dr. Nazmi Maliqi, kryetar

2. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, anëtar

3. Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

DEKANATI