Prishtinë, 07.09.2018

Njoftohen studentët e FSI-së, niveli MA, se afati për paraqitjen e provimeve të shtatorit është si në vijim:

·        Paraqitja e provimeve fillon me 10.09.2018 dhe mbaron me 14.09.2018

·        Provimet fillojnë me 17.09.2018 dhe mbarojnë me 28.09.2018

·        Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.