Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

N J O F T I M

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti BAHRI CURRI mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Hadithet në Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit, të cilat flasin për femrën – Analizë dhe kritikë”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 16. 06. 2022, duke filluar nga ora 10:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Musa Vila, kryetar
  2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati , anëtar
  3. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, mentor

DEKANATI