Prishtinë, 13.11.2023

Komisioni i autorizuar nga dekani i FSI-së në përbërje të: 1. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, 2. Dr. Ajni Sinani, dhe 3. Dr. Safet Hoxha, në mbledhjen e mbajtur më datë 31.10.2023 mori vendim për zgjedhjen e studentit Arlind Gajtani student tutor – përfaqësues i unionit të studentëve të FSI-së për mandantin një vjeçar.

Me këtë njoftim njoftohet dekanati i FSI-së, stafi akademik dhe studentët e Fakultetit.

Dekanati