Emri bankes: NLB BANKA

Emri i llogarise: FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Nr. llogarise: 17-08-0016000954.71