ListaLista e personelit akademik në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, për vitin akademik 2011/12
1. Gjuhë Arabe: Prof. dr. Qazim Qazimi, 6 orë, viti: 111 dhe IV.
Mr. Qemail Morina, ligjërues i lartë, 6 orë. viti: 1 dhe II.
Mr. Besim Mehmeti, asistent, 4 orë, viti: I. II, III. dhe IV.


2. Kuran: Mr. Hfz. Afrim Bulliqi, 4 orë, viti: 1 dhe II.
Hfz. Safet Hoxha, 4 orë, viti: III dhe IV.
3. Tefsir: Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti, viti: I, II dhe III.
Dr. Lulzim Esati, 2 orë, viti: IV.
4. Hadith: Prof. asc. dr. Sulejman Osmani. 6 orë, viti: I, II dhe III.
Dr. Musa Vila 2 orë, viti: IV.
5. Akaid: Mr. Naim Tërnava: viti: I dhe II.
Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, viti; III dhe IV.
6. Fikh: Mr. Vaxhide Podvorica, 2 orë, viti: I.
Mr. Ejup Haziri, 4 orë, viti: III dhe IV,
7. Usuli-Fikh: Mr. Afrim Bulliqi. 1 orë. viti: II.
8. Gjuhë Angleze: Mr. Besa Ismaili, 6 orë, viti: I,II. dhe III.
9. Gjuhë Shqipe: Prof. Isa Bajçinca, 2 orë. viti: II.
10. GjuhëTurke: Prof. dr. Abdulla Hamiti, 2 orë, viti: III.
11. Sire: Dr. Fahrush Rexhepi, 2 orë, viti: II.
12. Letërsi Shqipe: Prof. Dr. Hysen Matoshi, 2 orë. viti: III.
13. H.D.SH: Mr. Ajni Sinani, 2 orë, viti: I.
14. Filozofi Islame: Prof. ass. dr. Zija Abdullahu. 2 orë, viti: III dhe IV.
15. Historia e Religjioneve: Mr. Driton Morina, I orë, viti: IV.
16. Qytetërim Islam: Mr. Sadik Mehmeti. 2 orë. viti: IV.
17. Da’ve: Dr. Fahrush Rexhepi, 1 orë, viti: IV.
18. Stili i Shkrimit Akademik: Dr. Agim Zogaj, 2 orë, viti: I.
19. Lektor i gjuhes arabe: Prof. Mahmud Arnauti, 8 orë. viti: I. II, III dhe IV

Shpallja zyrtare