Prishtinë, 08.05.2017
Njoftohen studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri i –II-të përfundon më datë 25.05.2017.

Ndërsa orari i provimeve është si në vijim:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:15.05.2017, deri më:25.05.2017.

* Provimet fillojnë më:05.06.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Studentët duhet t’i marrin nënshkrimet për lëndët të cilat i kanë vijuar në semestrin e dytë
 
Me respekt, shërbimi studentor