Seminari i dytë online. Tema: “Shpjegimi i Akaidit sipas dijetarit hanefit, Imam Tahaviut”