Prishtinë, 25.12.2012

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe personeli akademik se më datë 18.01.2013 përfundon semestri i parë për vitin akademik 2012/2013

Semestri i dytë për vitin akademik 2012/2013 fillon më datë: 18.02.2013

Provimet e afatit të janarit fillojnë më datë: 21.01.2013 dhe përfundojnë më datë: 15.02.2013

Afati i paraqitjes së provimeve është prej datës: 07.01.2013 deri më datë: 17.01.2013

Studentët duhet ta vërtetojnë semestrin e –I-rë, -III-të, -V-të, dhe –VII-të më së largu deri më datë: 15.01.2013, në të kundërtën, ata studentë të cilët nuk e vërtetojnë semestrin nuk mund t’iu nënshtrohen provimeve në afatin e janarit.

Gjithashtu studentët të cilët nuk e kanë paguar semestrin e e –I-rë, -III-të, -V-të, dhe –VII-të duhet ta paguajnë më së largu deri më datë: 04.01.2013

Dekanati