Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës

SHPALL

Tender për Sistemin Elektronik për Menaxhimin e Punëve me Studentë “SEMS”

SPECIFIKIMI TEKNIK PËR PROJEKTIN ME TITULL: “SEMS”

Fakulteti i studimeve Islame (FSI) ka transferuar punën manuale në atë digjitale. Në kuadër të kësaj strategjie në FSI duhet të implemetohet dhe vë në punë Sistemi Elektronik për Menaxhimin e punëve me Studentë (SEMS).

Si module që duhet të përfshij SEMS janë:

1. Moduli i studentëve

2. Moduli i profesorëve

3. Moduli i kontratave me studentë

4. Moduli i faturimit

5. Moduli i financave

6. Moduli i pagave

7. Moduli i raportimeve

8. Moduli i shpalljeve të informacionit në koridore

 

Në kuadër të këtij Sistemi është i përfshirë edhe implemetimi i Modulit për evidentimin e studentëve dhe mësimdhënësve në mësim.

Përshkrimi teknik i aplikacionit:

Aplikacion duhet të punoj në platëformën Microsoft. Arkitektura është klient / Server.

Arkitektura klient / server është një model informatash në të cilin serveri strehon, shpërndan dhe menaxhon shumicën e burimeve dhe shërbimeve që konsumohen nga klienti. Ky lloj i arkitekturës ka një ose më shumë kompjuterë të klientëve të lidhur me një server qendror mbi një rrjet ose lidhje interneti. Ky sistem ndan burimet informatike.

 

Arkitektura klient / server dihet gjithashtu si një model informatash në rrjet ose rrjet klient / server sepse të gjitha kërkesat dhe shërbimet ofrohen në një rrjet.

Mjetet e përdorura: C # .NET 4.5,si dhe ASP.net MVC devexpress 18.1 (mjetet) bazës së të dhënave SQL Server 2014.

 

Sistemi duhet të jetë i përshtatshëm për komunikim ne Internet dhe Intranet dhe i bazuar në protokollet e mirënjohura HTTP dhe TCP duke mundësuar në këtë formë pavarësimin nga pajisjet fundore dhe bazat e shënimeve e serverët për ruajtjen e tyre.

 

Kërkesat teknike të projektit:

* Kompania duhet të bëjë studimin e procesit të punës

* Sistemi duhet të këtë shpejtësi të përpunimit të dhënave dhe të mundësoje regjistrimin.

* Sistemi duhet të përmbajë modulin e administrimit në të cilin duhet të jenë të organizuar:

* Përdoruesit

* Grupet dhe

* Privilegjet

* Sistemi duhet të ofrojë regjistrim të pakufizuar të terminaleve dhe parametrave përkatës të tyre.

Afati për paraqitjen e ofertave 14 ditë pune nga dita e publikimit në web-faqen zyrtare të FSI-së.

Ofertat dorëzohen çdo ditë pune në zyrën e sekretarit të Fakultetit, nga data 11.02.2019 deri më datë 28.02.2019 nga ora 10.00 deri në ora 15.00

Përparësi në përzgjedhjen e ofertave do të ketë oferta me çmimin më të arsyeshëm dhe projektin më të mirë profesional.

 

DEKANI

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

Shiko dokumentin zyrtar