Prof. asoc. dr. Islam Hasani

Position: Dekan
Categories: Stafi akademik
Location: Prishtine

Assist. Prof. Asoc. Dr. Islam Hasani posedon një përvojë te gjate ne menaxhim financiar, mësimdhënie, hulumtim dhe konsulencë ne projektet vendore dhe ndërkombëtare.

Profesor Hasani ka një përvojë të gjerë të mësimdhënies në Universitete ndërkombëtare si IIUM ne Malajzi, Kingdom University ne Bahrejn dhe kolegje vendore si Kolegjin ESLG, UBT dhe FSI.

Profesor Hasani gjithashtu ka një përvojë shtatë vjeçare në menaxhim të institucioneve financiare në vend dhe jashtë vendit. Ai ka fituar titullin Doktor shkence nga Universiteti Malaya në Malajzi i cili sipas rangimeve ndërkombëtare rangohet si njëri prej 100 universiteteve më të mira në botë.

Të arriturat e Profesor Hasanit janë si me poshtë:

· Kryesues i departamentit të Bankimit në Kingdom Univeristy ne Bahrejn

· Drejtor Ekzekutiv ne dy institucione mikro-financiare në Kosovë

· Këshilltar i lartë për çështje ekonomike ne Myftiut te Kosovës

Lista e publikimeve ne tri vitet e fundit

Hasani, I. (2021). “Cooperatıve bankıng: the booster for economıc development wıth the focus on real estate sector”, CIRRE Conference, Enschede, Netherlands, Book of Proceedings, pp. 21-27. Hasani, I. (2021) “Kontratat Hibrid në Sistemin Financiar Islam”, Takvimi/KALENDAR reviste shkencore.

Hasani, I. (2022). “Koncepte Ekonomike sipas Dijetareve të Hershëm Myslimanë” ”, Takvimi/KALENDAR reviste shkencore.

CERTIFIKIMET

Menaxher i Aseteve dhe detyrimeve, BANKA BOTËRORE, 2009