Akaid I Besimi në kushtet e Imanit

Akaid II Kiameti koncepti i imanit dhe mëkatarit të madh

Akaid III Shkollat dhe sektet Islame

Akaid IV Studim krahasimtar i feve

Bazat e Komunikimit

Dave

Hadith IV Dispozitat e hadithit

Fikh III E Drejta Civile Islame

E Drejta Civile

Fikh II E Drejta Familjare

Ekonomia Islame

Fikh I Ibadat

Feja dhe shekullarizimi

Fikh IV E drejta penale

Filozofi e përgjithshme dhe islame

Gjuhë Angleze Elementary

Gjuhë Angleze PreIntermediate

Gjuhë arabe I

Gjuhë arabe II

Gjuhë arabe III Sintaksë dhe konverzacion

Gjuhë arabe IV

Gjuhë shqipe

Gjuhë turke

Gjuhë Angleze Intermediate

Gruaja dhe shoqëria

Hadith II Studime në librat e hadithit

Hadith I Terminologjia e hadithit

Historia e së Drejtës së Sheriatit

HISTORI E RELIGJIONIT

Hadith III Kritika në Hadith

ISLAMI DHE EVROPA

Kuran I

Kuran II

Kuran III

Kuran IV

Letërsi shqipe

Pedagogji

Qytetërim Islam

Sire I Jetëshkrimi i Muhamedit a.s. dhe fillimi i zbritjes së shpalljes

Sire II Periudha medinase e shpalljes dhe sfidat e reja

Sociologji

Stili i Shkrim Akademik

Tefsir III Studime analitike rreth teksteve të tefsireve

Tefsir IV Komentimi tematik i Kuranit

Tefsir I Studime mbi Kuranin

Tefsir II Metodologjia e komentimit të Kuranit

Usuli Fikh Burimet e së Drejtës Islame