Fakulteti i Studimeve Islame
Shpall:
Tender për botimin e librit:
EPITAFET NË GJUHËN OSMANE- Deshiftrimi dhe përkthimi i tyre (Regjioni i Gjilanit)

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:
Tirazhi: 500 copë
Formati: A/4,
Shtypi: 4/4 full color
Vëllimi: 264 faqe.
Letra: konsdruck 170 gr. mat
Kopertina: E fortë pelhurë PVC dhe me zhig të arit

-Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në FSI
-Afati për ofertë: 26.07.2021 deri më 30.07.2021.
-Afati për shtyp: 30 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë
-Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.
-Ofertat e mbyllur dorëzohet në FSI çdo ditë pune nga ora 10-14.