Fakulteti i Studimeve Islame
Shpall:
Tender për botimin e librit:
MARGARITARI NË DETIN E FIKHU IBADATIT – 2

Kushtet në të cilat duhet realizuar shtypja e librit:
Tirazhi: 500 copë
Formati: B/5, (prerja 24 x 17 cm)
Shtypi: ofset bardh e zi
Vëllimi: 633 faqe.
Lidhja: e butë
Letra: shamo 80 gr.
Kopertina: Konzdrukt 250 gr m2 (plastifikim mat)

  • Transportin i librit të shtypur nga shtypshkronja në FSI
  • Afati për ofertë: 6 ditë nga dita e publikimit në Faqen zyrtare të FSI-së (www.fsi-edu.net), (28 shtator 2021).
  • Afati për shtyp: 20 ditë nga dita e dorëzimi në shtypshkronjë
  • Përparësi kanë operatorët që dëshmojnë përvojën paraprake me botim fizik të cilësisë së kërkuar.
  • Ofertat e mbyllur dorëzohet në FSI çdo ditë pune nga ora 08-15.
    DEKANI
    Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi