Prishtinë, 05.02.2019

Më datë 31.01.2019, kandidatja Zahide ISLAMI-SMAJLI, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, mbrojti temën e masterit me titull: “Trashëgimia e femrës në legjislacionin islam dhe traditë”.

Anëtar të komisionit ishin:

1.      Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi – Kryetar i komisionit,

2.      Prof. ass. dr. Musa Vila – anëtar,

3.      Prof. dr. Nazmi Maliqi – anëtar (mentor).

Fillimisht, kryetari i komisionit, prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, lexoi raportin e komisionit vlerësues tëtemës sëparaqitur nga kandidatja: Zahide ISLAMI-SMAJLI.

Ne vazhdim fjala ju dha kandidates qëtëbëjë prezantimin e punimit tëmasterit në pika të shkurtëra.

Pas perfundimit të elaborimit nga ana e kandidates komisioni parashtroi disa pyetje për kandidaten dhe në fund e vlerësoni me vlerësim të shkëlqyer.

{gallery}zahidesmajli{/gallery}