Fakulteti i Studimeve Islame

SHPALL KONKURS

Për zgjedhjen e personelit të rregullt akademik në Fakultetin e Studimeve Islame, si në vijim:

1.      Një mësimdhënës për lëndën: Kuran

2.      Një mësimdhënës për lëndën: Gjuhë arabe

Zgjedhja e personaelit do të bëhet në pajtim me dispozitat e Statutit të FSI-së si dhe rregulloreve të brendshme.

Kandidatët që paraqiten në konkurs duhet të dorëzojnë këto dokumente:

1.      Kërkesën me shkrim për aplikim;

2.      Një CV profesionale;

3.      Certifikatën e lindjes, (jo më të vjetër se 6 muaj);

4.      Kopjen e diplomës, të studimeve themelore, master/magjistraturë dhe doktoratës, nëse ka, (të noterizuara);

5.      Dëshmi për publikimet shkencore e profesionale, si dhe informata të tjera specifike shtesë, të cilat janë të rëndësishme për ata që aplikojnë;

6.      Dëshmi se nuk është nën hetime.

Kandidatët që i kanë mbaruar studimet jashtë vendit duhet të sjellin edhe vendimin për nostrifikimin (barasvlerën) e diplomës përkatëse (themelore, master/magjistraturë dhe doktoratës).

Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen të skanuara në e-mail adresën: fakulteti.92@gmail.com, brenda afatit të konkursit. Ndërsa kopjet fizike duhet të sillen në Fakultet, rr. “Bajram Kelmendi” nr. 84 Prishtinë, nga data 29.08.2016 deri më datë 02.09.2016.

Konkursi mbetet e hapur 15 ditë kalendarik nga dita e shpalljes në gazetë, respektivisht deri më datë 12.08.2016.

Aplikacionet e arritura pas afatit të konkursit, në e-mail adresë, si dhe ato të pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursin mund ta gjeni të publikuar edhe në web-faqen e FSI-së, www.fsi92.net

                                                                                                                       

                                                                                                                       DEKANI

                                                                                                        Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi

Shiko konkursin ne origjinal